Raporty bieżące

2015.10.23 20:38

Raport bieżący nr 64/2015 – Ustalenie przez KNF wysokości dodatkowego wymogu w zakresie funduszy własnych dla PKO Banku Polskiego S.A.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z art. 154 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi
 
Treść raportu:
Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. („PKO Bank Polski” lub „Bank”) niniejszym informuje, iż w dniu 23 października 2015 r. Zarząd Banku otrzymał od Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”) zalecenie dotyczące wysokości dodatkowego wymogu w zakresie funduszy własnych.

KNF zaleciła utrzymywanie przez Bank funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego na poziomie 0,76 p.p. w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z walutowych kredytów hipotecznych, który powinien składać się co najmniej w 75% z kapitału Tier1 (co odpowiada 0,57 p.p.).
Oznacza to, że:
•    minimalne współczynniki kapitałowe Banku uwzględniające dodatkowy wymóg kapitałowy rekomendowane przez KNF wynoszą:
      o    T1=9+0,57=9,57 %
      o    TCR=12+0,76=12,76 %
•    współczynniki kapitałowe Banku uwzględniające dodatkowy wymóg kapitałowy w kontekście polityki dywidendowej rekomendowane przez KNF wynoszą:
      o    kryteria dla wypłaty do 50% zysku za 2014 r. :
                CET1= 12+0,57= 12,57 %
                TCR= 12,5+0,76= 13,26%
      o    kryteria dla wypłaty do 100% zysku za 2014 r. :
                CET1= 12+0,57= 12,57 %
                TCR= 15,5+0,76= 16,26%.
Zalecenie powyższe powinno być przez Bank respektowane od daty jego otrzymania do odwołania – tzn. do czasu, kiedy KNF uzna – na podstawie analiz i oceny nadzorczej – że ryzyko związane z walutowymi kredytami hipotecznymi, będące powodem nałożenia na Bank dodatkowego wymogu kapitałowego uległo istotnej zmianie.
KNF zaleciła również zatrzymanie przez Bank co najmniej 50% zysku wypracowanego w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.
Ponadto banki zostały poinformowane odrębnym pismem o zaleceniu utrzymywania – począwszy od 1 stycznia 2016 r. – wskaźników kapitałowych na poziomie co najmniej:
T1= 10,25%
TCR=13,25%.

W opinii Banku po uwzględnieniu dodatkowego wymogu kapitałowego pozycja kapitałowa Banku pozostaje silna.