Adekwatność kapitałowa oraz inne informacje podlegające ogłaszaniu (Filar III) Grupy Kapitałowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej wg stanu na 31.12.2012 roku