Adekwatność Kapitałowa oraz inne informacje podlegające ogłaszaniu (Filar III) Grupy Kapitałowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej według stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku