Opinia i raport niezależnego biegłego rewidenta Grupa Kapitałowa