Opinia i Raport niezależnego biegłego rewidenta-Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego SA