2017-07-20 15:32

Podstawa prawna:
§ 38 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Treść raportu:

Zarząd PKO Banku Polskiego S.A.  w związku ze wznowieniem obrad po ogłoszonej przerwie w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, dalej „ZWZ” (raport nr 24/2017), podaje do wiadomości treść podjętych przez ZWZ uchwał podczas drugiej części obrad w dniu 20 lipca 2017 r., stanowiących załącznik do raportu.
Treść uchwał podjętych podczas pierwszej części ZWZ została podana do publicznej wiadomości w raporcie nr 24/2017.

 

Pliki do pobrania