Co to jest fundusz?

Fundusz inwestycyjny powstaje w drodze połączenia pieniędzy osób i instytucji pragnących korzystnie zainwestować swoje oszczędności. Nawet niewielkie wpłaty wielu osób tworzą duży kapitał, który umożliwia korzystne inwestycje. Środki funduszu inwestowane są w różnego rodzaju papiery wartościowe. Funduszem zarządza towarzystwo funduszy inwestycyjnych, zatrudniające w tym celu wykwalifikowanych fachowców - licencjonowanych doradców inwestycyjnych. Ich zadaniem jest korzystne i bezpieczne inwestowanie środków funduszu. PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych działa pod stałą kontrolą KNF.

Powierzone Towarzystwu pieniądze są przeliczane na jednostki uczestnictwa*, a ich wartość zwiększa się dzięki korzystnym inwestycjom środków funduszu. Liczba posiadanych jednostek reprezentuje udział klienta w aktywach funduszu.

Fundusz to inwestycja:

  • zyskowna - celem działania funduszu jest osiąganie zysków wyższych od zysków z tradycyjnych lokat bankowych
  • płynna - w każdej chwili można dokonywać dopłat lub złożyć zlecenie wypłaty, wypłata środków nie wiąże się z niższym oprocentowaniem
  • bezterminowa - nie trzeba deklarować okresu oszczędzania
  • bezpieczna - fundusze ściśle przestrzegają przepisów prawa, a zainwestowane środki są zawsze własnością klientów

* Jednostka uczestnictwa to tytuł prawny do udziału w aktywach netto funduszu na zasadach określonych w ustawie i statutach funduszy. Liczba posiadanych przez Ciebie jednostek uczestnictwa określa wielkość Twoich udziałów w aktywach funduszu. W przypadku Jednostek Uczestnictwa A, opłata jest pobierana wyłącznie przy nabywaniu jednostek, zgodnie z Tabelą Opłat. W przypadku Jednostek Uczestnictwa C, opłata manipulacyjna jest pobierana przy nabywaniu i przy odkupywaniu jednostek, zgodnie z Tabelą Opłat.