Rachunki i kredyty w walucie polskiej i w walutach wymienialnych dla produktów banku przejętego

Oprocentowanie kredytów konsumpcyjnych wycofanych z oferty dla Klientów Indywidualnych

 

  Zmienna stopa procentowa w stosunku rocznym
123
1. Kredyt konsumpcyjny Adm. Stopa bazowa Banku* + marża (stała)
2. Kredyt na samochód Adm. Stopa bazowa Banku** + marża (stała)
3. Limit Polisa Adm. WIBOR 1M + marża

* Zasady zmienności stopy bazowej są określone w § 8.

**Stopa bazowa Banku ustalana jest w oparciu o stawkę referencyjną WIBOR 6M, przy czym:

  1. W przypadku równych rat kapitałowo-odsetkowych – jako początkową, przyjmuje się odpowiednią stawkę referencyjną WIBOR 6M:
    a)    z 20-tego poprzedniego miesiąca – w przypadku umów zawartych do 21-ego dnia (włącznie) danego miesiąca,
    b)    z 20-tego bieżącego miesiąca – w przypadku umów zawartych od 22-ego dnia danego miesiąca,
  2. W przypadku malejących rat kapitałowo-odsetkowych (periodic automatic) – jako początkową, przyjmuje się odpowiednią stawkę referencyjna WIBOR 6M, z dnia poprzedzającego dzień podpisania Umowy o kredyt.

Zasady zmiany stopy bazowej kredytu na samochód Adm. określone są w Umowie o kredyt.