Rachunki i kredyty walutowe

Oprocentowanie kredytów konsumpcyjnych w walutach wymienialnych obowiązuje od 12 października 2009 r.

Lp.WyszczególnienieStopa procentowa w stosunku rocznym w %
USDEURCHF
1.Szybki serwis kredytowy udzielany do dnia 19 lutego 2006r., oprocentowany według zmiennej stopy procentowej, spłata w okresie:LIBOR 3M + marżaEURIBOR 3M + marżaLIBOR 3M + marża
 

Marża w punktach procentowych 1)

 1) powyżej 24 do 48 miesięcy,4,805,005,20
 2) powyżej 48 do 72 miesięcy,5,405,605,80
 3) powyżej 72 do 96 miesięcy.6,006,206,40
 

Przykład: kwota kredytu: 10.000 CHF; ilość rat: 48; prowizja: 6,3%; marża: 5,2%; opłata przygotowawcza: 0 zł; kredyt wypłacony jednorazowo i spłacany w ratach annuitetowych.
Rzeczywista roczna stopa oproc.: 9,74%

2.Szybki serwis kredytowy, udzielany od dnia 20 lutego 2006r. do dnia 9 września 2007 r., oprocentowany według zmiennej stopy procentowej spłata w okresie:LIBOR 3M + marżaEURIBOR 3M + marżaLIBOR 3M + marża
 

Marża w punktach procentowych 1)

 1) powyżej 12 do 24 miesięcy,3,804,004,20
 2) powyżej 24 do 48 miesięcy,5,605,806,00
 3) powyżej 48 do 72 miesięcy,5,906,106,30
 4) powyżej 72 do 96 miesięcy.6,406,606,80
 

Przykład: kwota kredytu: 10.000 CHF; ilość rat: 48; prowizja: 5,0%; marża: 6,0%; opłata przygotowawcza: 0 zł; kredyt wypłacony jednorazowo i spłacany w ratach annuitetowych.
Rzeczywista roczna stopa oproc.: 10,2%

3.Kredyt gotówkowy PLATINIUM oprocentowany wg zmiennej stopy procentowejLIBOR 1M2) + marża4)
LIBOR 3M3) + marża4)
EURIBOR 1M2) + marża4)
EURIBOR 3M3) + marża4)
LIBOR 1M2) + marża4)
LIBOR 3M3) + marża4)
 

Przykład: kwota kredytu: równowartość 50 000 zł, prowizja: 2%, marża banku 4%, opłata przygotowawcza 0,5% kwoty kredytu, kredyt spłacany w ratach malejących, ilość rat 36, Oprocentowanie nominalne dla CHF – 4,6%.
Rzeczywista stopa procentowa: - 6,51%

4.Kredyt gotówkowy AURUM oprocentowany wg zmiennej stopy procentowejLIBOR 1M2) + marża4)
LIBOR 3M3) + marża4)
EURIBOR 1M2) + marża4)
EURIBOR 3M3) + marża4)
LIBOR 1M2) + marża4)
LIBOR 3M3) + marża4)
 

Przykład: kwota kredytu: równowartość 50 000 zł, prowizja: 2%, marża banku 4%, opłata przygotowawcza 0,5% kwoty kredytu, kredyt spłacany w ratach malejących, ilość rat 36, Oprocentowanie nominalne dla CHF – 4,6%.
Rzeczywista stopa procentowa: - 6,51%

5.Kredyt bezgotówkowy na zakup pojazdów i sprzętu technicznego udzielany do 30 czerwca 2005 r. oprocentowany według zmiennej stopy procentowej spłata w okresie:LIBOR 1M + marżaEURIBOR 1M + marżaLIBOR 1M + marża
 

Marża w punktach procentowych

 1) do 12 miesięcy,5,806,007,30
 2) powyżej 12,6,006,208,00

przykład: kwota kredytu: 10 000zł, opłata przygotowawcza: 0,5%, prowizja: 2%, prowizja dla posiadaczy ror: 1%, oprocentowanie nominalne: LIBOR 1M dla CHF + 8,7p.p (9,29%), raty malejące, spłacane 2-go dnia każdego miesiąca, ilość rat: 60. Kursy walutowe z dnia 02.04.2003r.
Rzeczywista roczna stopa oproc.: 10,97% a dla posiadaczy ror: 10,45%


1)Marża jest obniżona dla USD i EUR o 0,3 punktu procentowego i dla CHF o 0,2 punktu procentowego, w przypadku zabezpieczenia kredytu w postaci:

  1. zastawu lub przewłaszczenia na kupowanym pojeździe,
  2. przelewu (wpłata) środków pieniężnych w walucie polskiej lub w walucie wymienialnej na rachunek własny PKO BP,
  3. blokady środków na rachunkach oszczędnościowych prowadzonych w PKO BP SA w walucie polskiej lub walucie wymienialnej,
  4. blokady bonów skarbowych na koncie depozytowym PKO BP SA w Centralnym Rejestrze Bonów Skarbowych,
  5. depozytu w postaci wkładów na książeczkach oszczędnościowych z wkładami płatnymi na żądanie lub z wkładami terminowymi, wystawionych przez Bank (z wyłączeniem oszczędnościowych książeczek mieszkaniowych) wraz z pełnomocnictwem dla Banku, ustanowionym przez właściciela książeczki do dysponowania wkładem.

2) LIBOR 1M, EURIBOR 1M ustalany zgodnie z zasadą podaną w § 10 ust. 2 pkt 1,
3) LIBOR 3M, EURIBOR 3M ustalany zgodnie z zasadą podaną w § 10 ust. 2 pkt 2,
4) marża obniżana jest maksymalnie o 1 punkt procentowy w przypadku:

  1. przystąpienia kredytobiorcy do ubezpieczenia, gwarantującego wypłatę świadczeń, które pokryją w całości lub w części zadłużenie z tytułu kredytu w przypadku zdarzeń losowych (w przypadku nieskorzystania przez kredytobiorcę z możliwości obniżenia prowizji za udzielenie kredytu) albo
  2. zabezpieczenia kredytu w formie zastawu na wierzytelności, której przedmiotem jest odkupienie jednostek uczestnictwa PKO TFI SA przez fundusz inwestycyjny (w przypadku nieskorzystania przez kredytobiorcę z możliwości obniżenia prowizji za udzielenie kredytu, w związku z ustanowieniem w/w zabezpieczenia).