Oprocentowanie kredytów na finansowanie nieruchomości, kredytów konsolidacyjnych oraz pożyczki hipotecznej w walutach wymienialnych

Część II. Oprocentowanie kredytów na finansowanie nieruchomości dla klientów instytucjonalnych obowiązuje od 30 września 2007 r.

Kredyt inwestorski NOWY DOMEURIBOR 1M 1) + marża
LIBOR 1M 1) dla USD + marża
LIBOR 1M 1) dla CHF + marża
EURIBOR 3M 2) + marża
LIBOR 3M 2) dla USD + marża
LIBOR 3M 2) dla CHF + marża
EURIBOR 6M 3) + marża
LIBOR 6M 3) dla USD + marża
LIBOR 6M 3) dla CHF + marża

 

1)LIBOR 1M lub EURIBOR 1M – dla międzybankowych depozytów 1-miesięcznych - według notowania na dwa dni poprzedzające rozpoczęcie pierwszego i kolejnych (miesięcznych) okresów obowiązywania stawki referencyjnej dla kredytów udzielonych ze zmienną stopą procentową z miesięcznym okresem obrachunkowym, za jaki należne odsetki od kredytu są naliczane i spłacane.
2) LIBOR 3M lub EURIBOR 3M – dla międzybankowych depozytów 3-miesięcznych - według notowania na dwa dni poprzedzające rozpoczęcie pierwszego i kolejnych (trzymiesięcznych) okresów obowiązywania stawki referencyjnej dla kredytów udzielonych ze zmienną stopą procentową z miesięcznym okresem obrachunkowym, za jaki należne odsetki od kredytu są naliczane i spłacane.
3) LIBOR 6M lub EURIBOR 6M – dla międzybankowych depozytów 6-miesięcznych - według notowania na dwa dni poprzedzające rozpoczęcie pierwszego i kolejnych (sześciomiesięcznych) okresów obowiązywania stawki referencyjnej dla kredytów udzielonych ze zmienną stopą procentową z miesięcznym okresem obrachunkowym, za jaki należne odsetki od kredytu są naliczane i spłacane.