Oprocentowanie kredytów na finansowanie nieruchomości, kredytów konsolidacyjnych oraz pożyczki hipotecznej w walutach wymienialnych

Część I. Oprocentowanie kredytów na finansowanie nieruchomości, kredytów konsolidacyjnych oraz pożyczki hipotecznej dla osób prywatnych obowiązuje od 30 września 2007 r.

 

Oprocentowanie kredytów na finansowanie nieruchomości, kredytów konsolidacyjnych oraz pożyczki hipotecznej dla osób prywatnych

1.

Zmienna stopa procentowa w stosunku rocznym 1)

EURIBOR 3M 2) + marża 3)4)  

LIBOR 3M 2)  dla USD + marża 3)4) 

LIBOR 3M 2)  dla CHF + marża 3)4) 

LIBOR 3M 2) dla GBP 3) + marża 3)4) 

1) dotyczy również zmiany waluty kredytów hipotecznych udzielonych przed dniem 1 lutego 2001 r.

2)   LIBOR 3M, EURIBOR 3M ustalany zgodnie z zasadą podaną w § 11 ust. 2 pkt 2. Zasad i terminów kapitalizacji odsetek.

3)  do dnia dostarczenia do Banku prawomocnego wpisu hipoteki na rzecz Banku, dla kredytów/pożyczek udzielonych od dnia 1 września 2007 r., marżę podwyższa się o 0,90 pp.

4) do umów kredytu zawartych na podstawie wniosków o udzielenie kredytu, przyjętych od  dnia 15 lipca 2013r. włącznie stosuje się podwyższoną marżę o 0,25 p.p. do dnia spłaty kredytowanego wkładu finansowego, zgodnie z odrębnymi przepisami wewnętrznymi Banku. Do umów kredytu zawartych na podstawie wniosków o udzielenie kredytu, przyjętych przed dniem 15 lipca 2013r. dopuszcza się możliwość, na życzenie Kredytobiorcy, zmiany podejścia do zabezpieczenia ryzyka związanego z kredytowanym wkładem finansowym poprzez odstąpienie od pobierania od Kredytobiorcy zwrotu kosztu związanego z ubezpieczeniem ryzyka braku spłaty kredytu w zakresie kredytowanego wkładu finansowego na rzecz podwyższania marży kredytu o 0,25 p.p. do dnia spłaty kredytowanego wkładu finansowego”.