Oprocentowanie kredytów i pożyczek na cele gospodarcze oraz dopuszczalnych sald debetowych dla małych i średnich przedsiębiorstw, z wyłączeniem wspólnot mieszkaniowych obowiązujące od 1 stycznia 2014r.

Część I. Oprocentowanie kredytów i pożyczek na cele gospodarcze dla małych i średnich przedsiębiorstw z wyłączeniem wspólnot mieszkaniowych

Lp.WyszczególnienieStopa procentowa w stosunku rocznym
1.Kredyt obrotowy MSP postawiony do dyspozycji klienta jako: 
1/kredyt w rachunku bieżącym BIZNES PARTNER, oprocentowany według: 
 a) stałej stopy procentowejWIBOR + marża
 b) zmiennej stopy procentowejWIBOR 1M 1) + marża lub WIBOR 3M 2) + marża lub WIBOR 6M 3) + marża
2/Kredyt obrotowy nieodnawialny oprocentowany według: 
 a) stałej stopy procentowej, udzielany na okres do 12 miesięcyWIBOR + marża
 b) zmiennej stopy procentowejWIBOR 1M 4) + marża lub WIBOR 3M 5)6) + marża lub WIBOR 6M 7)+ marża
3/kredyt obrotowy odnawialny oprocentowany według: 
 a) stałej stopy procentowejWIBOR + marża
 b) zmiennej stopy procentowejWIBOR 1M 1) + marża lub WIBOR 3M 2)8) + marża lub WIBOR 6M 3)+ marża
2.Kredyt inwestycyjny MSP oprocentowany według: 
 1) stałej stopy procentowej, udzielane na okres do 12 miesięcyWIBOR + marża
 2) zmiennej stopy procentowejWIBOR 1M 4) + marża lub WIBOR 3M 5)6) + marża lub WIBOR 6M 7)+ marża
3.Pożyczka hipoteczna MSP oprocentowana wg zmiennej stopy procentowej 9)WIBOR 1M 4)+ marża lub WIBOR 3M 5)+ marża lub WIBOR 6M 7)+ marża
3a.Pożyczka MSP oprocentowana według zmiennej stopy procentowejWIBOR 1M 4) + marża lub WIBOR 3M 5)6) + marża lub WIBOR 6M 7)+ marża
4.Karta kredytowa PKO Euro Biznes 9)10,00
5.Stopa dyskontowa weksli 9)WIBOR + marża
6.Dyskonto należności z tytułu akredytywy dokumentowej obcej 9)WIBOR + marża
7.Kredyty inwestycyjne dla przedsiębiorców udzielone przed dniem 1 października 1996r. w rachunku kredytowym.10,00

1) WIBOR 1M ustalony jest zgodnie z zasadą podaną w § 5 ust. 4 pkt 2 lit. a tiret piąte Zasad i terminów kapitalizacji odsetek.
2) WIBOR 3M ustalony jest zgodnie z zasadą podaną w § 5 ust. 4 pkt 2 lit. b tiret piąte Zasad i terminów kapitalizacji odsetek.
3) WIBOR 6M ustalony jest zgodnie z zasadą podaną w § 5 ust. 4 pkt 2 lit. c tiret czwarte Zasad i terminów kapitalizacji odsetek.
4) WIBOR 1M ustalony jest zgodnie z zasadą podaną w § 5 ust. 4 pkt 2 lit. a tiret drugie Zasad i terminów kapitalizacji odsetek.
5) WIBOR 3M ustalony jest zgodnie z zasadą podaną w § 5 ust. 4 pkt 2 lit. b tiret trzecie Zasad i terminów kapitalizacji odsetek.
6) WIBOR 3M ustalony jest zgodnie z zasadą podaną w § 5 ust. 4 pkt 2 lit. b tiret czwarte Zasad i terminów kapitalizacji odsetek.
7) WIBOR 6M ustalony jest zgodnie z zasadą podaną w § 5 ust. 4 pkt 2 lit. c tiret trzecie Zasad i terminów kapitalizacji odsetek.
8) WIBOR 3M ustalony jest zgodnie z zasadą podaną w § 5 ust. 4 pkt 2 lit. b tiret szóste Zasad i terminów kapitalizacji odsetek.
9) nie dotyczy deweloperów, spółdzielni mieszkaniowych i zarządców nieruchomości