Rachunki i kredyty złotowe

Oprocentowanie kredytów i pożyczek przeterminowanych zadłużenia przeterminowanego na rachunkach oszczędnościowo – rozliczeniowych oraz niedopuszczalnych sald debetowych na rachunkach bieżących BIZNES PARTNER (oraz w otwartych do dnia 13 lutego 2008 r. rachunkach bieżących MEDYK PARTNER i AGRO PARTNER) obowiązuje od 24 sierpnia 2015 r.

Lp.WyszczególnienieStopa procentowa w stosunku rocznym
1.Kredyty i pożyczki przeterminowane oraz kredyty i pożyczki postawione, po upływie terminu wypowiedzenia, w stan natychmiastowej wymagalności, udzielone na cele konsumpcyjneZgodnie z Komunikatem członka Zarządu nadzorującego Obszar Rynku Detalicznego
2.Zadłużenie przeterminowane w kartach kredytowych
3.Kredyty przeterminowane, przeterminowane Pożyczki hipoteczne dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz kredyty i Pożyczki hipoteczne dla małych i średnich przedsiębiorstw, postawione po upływie terminu wypowiedzenia w stan natychmiastowej wymagalności na cele gospodarcze i mieszkaniowe
4.Zadłużenie przeterminowane na rachunkach oszczędnościowo–rozliczeniowych
5.Niedopuszczalne salda debetowe w rachunku bieżącym i niespłacone w terminie dopuszczalne salda debetowe