Rachunki i kredyty złotowe

Oprocentowanie kredytów konsumpcyjnych oraz pożyczek nie oferowanych - podlegających spłacie obowiązuje od 2 lipca 2016 r.

Lp.WyszczególnienieStopa procentowa w stosunku rocznym
 I. Kredyty udzielane do 11 listopada 2002 r. 
1.Kredyty bezgotówkowe na zakup pojazdów i sprzętu technicznego8,50 1)
2.Kredyty bezgotówkowe na zakup pojazdów i sprzętu technicznego dla posiadaczy rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych SUPERKONTO, SUPERKONTO STUDENT, ZłOTE KONTO i Rachunków PLATINIUM8,50 1)
3.Kredyty dla studentów - w okresie zawieszenia spłaty kredytu i odsetek7,75 1)
 II. Kredyty udzielane do 30 czerwca 2005 r. 
4.Kredyty na zakup pojazdów i sprzętu technicznego udzielane od 22 kwietnia 2004 r. do 30 czerwca 2004 r. według zmiennej stopy procentowej10,00
5.Kredyty gotówkowe, udzielane do 30 czerwca 2005 r. oprocentowane według zmiennej stopy procentowej - spłata w okresie powyżej 36 miesięcy.10,00
6.Kredyty gotówkowe dla posiadaczy rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych - SUPERKONTO, SUPERKONTO STUDENT, ZłOTE KONTO i Rachunków PLATINIUM udzielane do 30 czerwca 2005 r. - oprocentowane według zmiennej stopy procentowej udzielane na okres powyżej 36 miesięcy.10,00
7.Kredyty bezgotówkowe na zakup pojazdów i sprzętu technicznego udzielane do 30 czerwca 2005 r oprocentowane według zmiennej stopy procentowej - spłata w okresie powyżej 60 miesięcy.10,00
8.Kredyty bezgotówkowe na zakup pojazdów i sprzętu technicznego dla posiadaczy rachunków oszczędnościowo -rozliczeniowych SUPERKONTO, SUPERKONTO STUDENT, ZłOTE KONTO, i Rachunków PLATINIUM, udzielane do 30 czerwca 2005 r - oprocentowane według zmiennej stopy procentowej - spłata w okresie powyżej 60 miesięcy10,00
9.Kredyty bezgotówkowe na zakup towarów i usług udzielane do 30 czerwca 2005 r oprocentowane według zmiennej stopy procentowej10,00
  III. Kredyty udzielane do 31 grudnia 2006 r. 
10.Szybki serwis kredytowy, udzielony do 19 lutego 2006 r. oprocentowany według zmiennej stopy procentowej 2), 3) – spłata w okresie: 
 1) powyżej 48 do 72 miesięcy,10,00
 2) powyżej 72 do 96 miesięcy.10,00
11.Kredyty dla studentów oprocentowane wg. zmiennej stopy procentowej udzielane do 31 grudnia 2006 r.: 
 1) w okresie zawieszenia spłaty kredytu z: 
 a) z bieżącą spłatą odsetek,10,00
 b) z zawieszoną spłatą odsetek,10,00
 2) w okresie spłaty kredytu i odsetek10,00
 IV. Kredyty udzielane do 9 września 2007 r. 
12.Szybki serwis kredytowy, oprocentowany wg. zmiennej stopy procentowej, udzielany: 
 1) w oddziałach PKO Banku Polskiego SA, z zastrzeżeniem ppkt 2-5 – spłata w okresie: 
 - powyżej 24 do 72 miesięcy,10,00
 - powyżej 72 do 96 miesięcy.10,00
 2) w oddziałach PKO Banku Polskiego SA, w przypadku zabezpieczenia kredytu w formie, o której mowa w odnośniku 2)oprocentowanie z ppkt 1 obniżone o 0,5 punktu procentowego dla każdego z wymienionych okresów kredytowania
 3) w oddziałach PKO Banku Polskiego SA, w przypadku przystąpienia kredytobiorcy do ubezpieczenia, o którym mowa w odnośniku 3)oprocentowanie z ppkt 1 obniżone o 0,5 punktu procentowego dla każdego z wymienionych okresów kredytowania
 4) w oddziałach PKO Banku Polskiego SA klientom, których wnioski kredytowe uzyskały negatywną rekomendację Departamentu Ocen Scoringowychoprocentowanie z ppkt 1
 5) we współpracy z podmiotami zewnętrznymi powyżej 24 do 96 miesięcy10,00
 V. Pożyczka gotówkowa udzielana do 16 sierpnia 2009 r. 
13.Pożyczka gotówkowa dla klientów, którzy przystąpili do ubezpieczenia gwarantującego wypłatę świadczeń, które pokryją w całości lub w części zadłużenie z tytułu pożyczki w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, oprocentowana według zmiennej stopy procentowej, udzielana: 
 1) w oddziałach PKO Banku Polskiego SA: 
 a) klientom spełniającym warunki określone w odnośniku5) - spłata w okresie powyżej 12 do 96 miesięcy10,00
 b) klientom nie spełniającym warunków określonych w odnośniku4) - spłata w okresie powyżej 12 do 96 miesięcy10,00
 2) w agencjach PKO Banku Polskiego SA: 
 a) klientom spełniającym warunki określone w odnośniku4) - spłata w okresie do 96 miesięcy10,00
 b) klientom nie spełniającym warunków określonych w odnośniku4) - spłata w okresie do 96 miesięcy10,00
 3) we współpracy z pozostałymi podmiotami zewnętrznymi - spłata w okresie do 96 miesięcy10,00
14.Pożyczka gotówkowa dla klientów, którzy nie przystąpili do ubezpieczenia, o którym mowa w pkt. 13, oprocentowana według zmiennej stopy procentowej, udzielana: 
 1) w oddziałach PKO Banku Polskiego SA: 
 a) klientom spełniającym warunki określone w odnośniku4) - spłata w okresie powyżej 12 do 96 miesięcy10,00
 b) klientom nie spełniającym warunków określonych w odnośniku4) - spłata w okresie powyżej 12 do 96 miesięcy10,00
 2) w agencjach PKO Banku Polskiego SA: 
 a) klientom spełniającym warunki określone w odnośniku4) - spłata w okresie do 96 miesięcy10,00
 b) klientom nie spełniającym warunków określonych w odnośniku4) - spłata w okresie do 96 miesięcy10,00
 VI. Kredyt odnawialny udzielany do 31 sierpnia 2009 r. 
15Kredyt odnawialny dla posiadaczy rachunków oszczędnościowo - rozliczeniowych, oprocentowany według zmiennej stopy procentowej umowy zawarte do dnia 31 sierpnia 2009 r.: 
 1) objęte klauzulą maksymalnego oprocentowania w wysokości stopy oprocentowania kredytu lombardowego NBP powiększonej o 6 punktów procentowych8,50
 2) nie objęte klauzulą, o której mowa w pkt 110,00
 VII. Pożyczka gotówkowa udzielana do dnia 19 lutego 2012 r. 
16Pożyczka gotówkowa udzielana na okres do 96 miesięcy, oprocentowana według zmiennej stopy procentowej: 
 1) dla klientów, którzy przystąpili do ubezpieczenia gwarantującego wypłatę świadczeń, które pokryją w całości lub w części zadłużenie z tytułu pożyczki w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, udzielana: 
 a) w oddziałach i w agencjach PKO Banku Polskiego SA, z zastrzeżeniem pkt. 17: 
 - klientom spełniającym warunki określone w odnośniku 4)10,00
 - klientom nie spełniającym warunków określonych w odnośniku 4)10,00
 b) we współpracy z pozostałymi podmiotami zewnętrznymi10,00
 2) dla klientów, którzy nie przystąpili do ubezpieczenia, o którym mowa w ppkt 1, udzielana w oddziałach PKO Banku Polskiego SA i w agencjach PKO Banku Polskiego SA: 
 a) klientom spełniającym warunki określone w odnośniku 4)10,00
 b) klientom nie spełniającym warunków określonych w odnośniku 4)10,00
 VIII. Pożyczka gotówkowa dla klientów którzy przystąpili do ubezpieczenia udzielana do 19 lutego 2012 r 
17Pożyczka gotówkowa dla klientów, którzy przystąpili do ubezpieczenia o którym mowa w pkt 16 ppkt 1, udzielana w oddziałach PKO Banku Polskiego SA i agencjach PKO Banku Polskiego SA na okres 12 miesięcy w kwocie do 3 000,00 zł, oprocentowana według zmiennej stopy procentowej6,99
 IX. Szybki serwis kredytowy udzielany do dnia 19 lutego 2012 r. 
18Szybki serwis kredytowy, oprocentowany według zmiennej stopy procentowej - spłata w okresie: 
 1) do 24 miesięcy10,00
 2) powyżej 24 do 48 miesięcy10,00
 3) powyżej 48 do 60 miesięcy10,00
 X. Pożyczka gotówkowa udzielana do 24 kwietnia 2013 r.
 
19.Pożyczka gotówkowa udzielana na okres do 96 miesięcy w oddziałach PKO Banku Polskiego SA i w agencjach PKO Banku Polskiego SA, oprocentowana według zmiennej stopy procentowej: 
 1) dla klientów, którzy przystąpili do ubezpieczenia  gwarantującego wypłatę świadczeń, które pokryją w całości lub w części zadłużenie z tytułu pożyczki w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych: 
 a) klientom spełniającym określone w odnośniku5) , udzielana w kwocie: 
 - do 30 000,00 zł 10,00
 - od  30 000,01 zł do 100 000,00 zł 10,00
 - od 100 000,01 zł do 150 000,00 zł 10,00
 b) klientom nie spełniającym warunków określonych w odnośniku5) 10,00
 2) dla klientów, którzy nie przystąpili do ubezpieczenia, o którym mowa w ppkt 1, 
  a) klientom spełniającym warunki określone w odnośniku5),udzielanaw kwocie: 
  - do 30 000,00 zł 10,00
 - od  30 000,01 zł do 100 000,00 zł 10,00
 - od 100 000,01 zł do 150 000,00 zł 10,00
 b) klientom nie spełniającym warunków określonych w odnośniku5) 10,00
20.Pożyczka gotówkowa zabezpieczona aktywami płynnymi w postaci środków na rachunkach lokat terminowych prowadzonych w PKO Banku Polskim SA w walucie polskiej, udzielana na okres do 96 miesięcy w oddziałach PKO Banku Polskiego SA i w agencjach PKO Banku Polskiego SA, oprocentowana według zmiennej stopy procentowej9,99
21. Pożyczka gotówkowa z przeznaczeniem na spłatę zadłużenia z tytułu innych zobowiązań kredytowych, których wartość wynosi nie mniej niż 1 000,00 zł - „opcja konsolidacji”, udzielana na okres do 120 miesięcy w oddziałach PKO Banku Polskiego SA, oprocentowana według zmiennej stopy procentowej: 
 1) dla klientów, którzy przystąpili do ubezpieczenia gwarantującego wypłatę świadczeń, które pokryją w całości lub w części zadłużenie z tytułu pożyczki w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych: 
 a) klientom spełniającym określone w odnośniku5) , udzielanaw kwocie: 
 - do 30 000,00 zł 10,00
 - od  30 000,01 zł do 100 000,00 zł 10,00
 - od 100 000,01 zł do 150 000,00 zł 10,00
 b) klientom nie spełniającym warunków określonych w odnośniku5) 10,00
 2) dla klientów, którzy nie przystąpili do ubezpieczenia, o którym mowa w ppkt 1, 
 a) klientom spełniającym warunki określone w odnośniku5),udzielanaw kwocie: 
 - do 30 000,00 zł 10,00
 - od  30 000,01 zł do 100 000,00 zł 10,00
 - od 100 000,01 zł do 150 000,00 zł 10,00
 b) klientom nie spełniającym warunków określonych w odnośniku5) 10,00

 

 Część XI. Karty kredytowe wycofane z oferty
  Na warunkach ogólnych (bez opcji spłat ratalnych)Z opcją spłat ratalnych
22.Karty kredytowe:  
 

oferowane do dnia 20 października 2013 r.:

a) PKO MasterCard Electronic (błękitna),
b) PKO Visa Electron,

 10,00 10,00
 

oferowane do dnia 19 stycznia 2014 r.:

a) partnerska karta PKO VITAY (złota),
b) partnerska karta PKO VITAY (srebrna)

 10,00 10,00
 XII. Pożyczka gotówkowa udzielana do 31 maja 2015 r. 
23.Pożyczka gotówkowa udzielana na okres do 96 miesięcy albo na okres 120 miesięcy z przeznaczeniem na spłatę zadłużenia z tytułu innych zobowiązań kredytowych - „opcja konsolidacji” w oddziałach PKO Banku Polskiego SA i w agencjach PKO Banku Polskiego SA, oprocentowana według zmiennej stopy procentowej: 

1/

dla klientów, którzy przystąpili do ubezpieczenia w wariancie podstawowym gwarantującego wypłatę świadczeń, które pokryją w całości lub w części zadłużenie z tytułu pożyczki w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych udzielanaw kwocie 
 - od 25 000,00 zł do 150 000,00 zł9,99
 - od 10 000,00 zł do 24 999,99 zł9,99
 - od 5 000,00 zł do 9 999,99 zł9,99
 - od 1 000,00 zł do 4 999,99 zł9,99

2/

dla klientów, którzy nie przystąpili do ubezpieczenia, gwarantującego wypłatę świadczeń, które pokryją w całości lub w części zadłużenie z tytułu pożyczki w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych udzielanaw kwocie:  
 - od 25 000,00 zł do 150 000,00 zł9,99
 - od 10 000,00 zł do 24 999,99 zł9,99
 - od 5 000,00 zł do 9 999,99 zł9,99
 - od 1 000,00 zł do 4 999,99 zł9,99
24.Pożyczka gotówkowa zabezpieczona aktywami płynnymi w postaci środków na rachunkach lokat terminowych prowadzonych w PKO Banku Polskim SA w walucie polskiej, udzielana na okres do 96 miesięcy w oddziałach PKO Banku Polskiego SA i w agencjach PKO Banku Polskiego SA, oprocentowana według zmiennej stopy procentowej 8,88
25.Pożyczka gotówkowa, o której mowa w pkt 23, udzielana: 

1/

dla klientów, którzy przystąpili do ubezpieczenia w wariancie rozszerzonym gwarantującego wypłatę świadczeń, które pokryją w całości lub w części zadłużenie z tytułu pożyczki w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych oprocentowanie z pkt 23 ppkt 1 obniżone o 1 punkt procentowy 

2/

dla klientów, którzy zakupią Kartę Kredytową PKO Banku Polskiego SAoprocentowanie z pkt 23 obniżone o 0,5 punktu procentowego

3/

dla klientów, którzy skorzystają z pożyczki gotówkowej z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań kredytowych udzielonych poza PKO Bankiem Polskim SAoprocentowanie z pkt 23 obniżone o 1 punkt procentowy 
 

XIII. Pożyczka konsumpcyjna Adm. i Pożyczka odnawialna Adm. udzielane do dnia 31 lipca 2015 r.

przez SKOK „Wesoła”

 

26.

Pożyczka konsumpcyjna Adm. 10,00

27.

Pożyczka odnawialna Adm. 10,00
 XIV. Kredyt gotówkowy Aurum i Kredyt gotówkowy Platinium udzielane do dnia 4 października 2015 r. 
28.Kredyt gotówkowy PLATINIUM 
 1) oprocentowany według stałej stopy procentowej, udzielany na okres do 24 miesięcyWIBOR + marża 6)
 2) oprocentowany wg zmiennej stopy procentowejWIBOR + marża 6)
29.Kredyt gotówkowy AURUM 
 1) oprocentowany według stałej stopy procentowej, udzielany na okres do 24 miesięcyWIBOR + marża 6)
 2) oprocentowany wg zmiennej stopy procentowejWIBOR + marża 6)
 XV. Pożyczka gotówkowa udzielana do dnia 1 lipca 2016 r. 
30.Pożyczka gotówkowa udzielana na okres do 96 miesięcy albo na okres do 120 miesięcy z przeznaczeniem na spłatę zadłużenia z tytułu innych zobowiązań kredytowych - „opcja konsolidacji” w oddziałach PKO Banku Polskiego SA i w agencjach PKO Banku Polskiego SA, oprocentowana według zmiennej stopy procentowej 9,99
31. Pożyczka gotówkowa zabezpieczona aktywami płynnymi w postaci środków na rachunkach lokat terminowych prowadzonych w PKO Banku Polskim SA w walucie polskiej, udzielana na okres do 96 miesięcy w oddziałach PKO Banku Polskiego SA i w agencjach PKO Banku Polskiego SA, oprocentowana według zmiennej stopy procentowej 8,88
32. Pożyczka gotówkowa, o której mowa w pkt 30, udzielona: 
1/ dla klientów, którzy przystąpili do ubezpieczenia w wariancie rozszerzonym gwarantującego wypłatę świadczeń, które pokryją w całości lub w części zadłużenie z tytułu pożyczki w przypadku zaistnienia zdarzeń losowychOprocentowanie z pkt 30 ppkt 1 obniżone o 1 punkt procentowy
2/ dla klientów, którzy zakupili Kartę Kredytową PKO Banku Polskiego SAOprocentowanie z pkt 30 obniżone o 0,5 punktu procentowego
3/ dla klientów, którzy skorzystali z pożyczki gotówkowej z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań kredytowych udzielonych poza PKO Bankiem Polskim SAOprocentowanie z pkt 30 obniżone o 1 punkt procentowy

1) Stopa procentowa może być obniżona o 2 punkty procentowe na podstawie decyzji podjętej do dnia 31 grudnia 2001r., w stosunku do kredytobiorców, którzy przedłożyli zaświadczenie, wystawione przez właściwy organ jednostki samorządu terytorialnego lub towarzystwo ubezpieczeniowe, potwierdzające fakt poniesienia strat materialnych w wyniku powodzi w 2001r.

2) Stopa procentowa jest obniżona o 0,5 punktu procentowego, w przypadku zabezpieczenia kredytu w postaci:
a) zastawu lub przewłaszczenia na kupowanym pojeździe,
b) przelewu (wpłata) środków pieniężnych w walucie polskiej lub w walucie wymienialnej na rachunek własny Banku,
c) blokady środków na rachunkach oszczędnościowych prowadzonych w PKO Banku Polskim SA w walucie polskiej lub walucie wymienialnej,
d) blokady bonów skarbowych na koncie depozytowym PKO Banku Polskim SA w Centralnym Rejestrze Bonów Skarbowych, depozytu w postaci wkładów na książeczkach oszczędnościowych z wkładami płatnymi na żądanie lub z wkładami terminowymi, wystawionych przez Bank (z wyłączeniem oszczędnościowych książeczek mieszkaniowych) wraz z pełnomocnictwem dla Banku, ustanowionym przez właściciela książeczki do dysponowania wkładem.

3) Stopa procentowa jest obniżona o 0,5 punktu procentowego w przypadku przystąpienia kredytobiorcy do ubezpieczenia, gwarantującego wypłatę świadczeń, które pokryją w całości lub w części zadłużenie z tytułu kredytu w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych.

4) Klient banku - osoba fizyczna spełniająca conajmniej jeden z następujących warunków:

  1. posiada rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy (ror) w PKO Banku Polskim SA od conajmniej 6 miesięcy, na który dokonywane były systematyczne wpływy i nie wystąpiły zadłużenia przeterminowane w tym okresie
  2. w przypadku przeniesienia rachunku z innego banku - wymagany 6-miesięczny łączny okres posiadania ror w PKO Banku Polskim SA i w banku poprzednim, na których nie wystąpiły niedopuszczalne salda debetowe w tym okresie, dokonywane były systematyczne wpływy i nastąpił co najmniej pierwszy wpływ na ror prowadzony w PKO Banku Polskim SA; dodatkowo klient udokumentuje historię rachunku w innym banku,
  3. posiada pozytywną historię kredytową w PKO Banku Polskim SA ustaloną na podstawie raportu kredytowego.

5) Klient banku - osoba fizyczna spełniająca conajmniej jeden z następujących warunków:

  1. posiada rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy (ror) w PKO Banku Polskim SA od conajmniej 6 miesięcy, na który dokonywane były systematyczne wpływy i nie wystąpiły zadłużenia przeterminowane w tym okresie
  2. w przypadku przeniesienia rachunku z innego banku - wymagany 6-miesięczny łączny okres posiadania ror w PKO Banku Polskim SA i w banku poprzednim, na których nie wystąpiły niedopuszczalne salda debetowe w tym okresie, dokonywane były systematyczne wpływy i nastąpił co najmniej pierwszy wpływ na ror prowadzony w PKO Banku Polskim SA; dodatkowo klient udokumentuje historię rachunku w innym banku,

6) Marża obniżana jest maksymalnie o 1 punkt procentowy, w przypadku:        
1)  przystąpienia kredytobiorcy do ubezpieczenia, gwarantującego wypłatę świadczeń, które pokryją   w całości lub w części zadłużenie z tytułu kredytu w przypadku zdarzeń losowych (w przypadku nieskorzystania przez kredytobiorcę z możliwości obniżenia prowizji za udzielenie kredytu)
albo
2) zabezpieczenia kredytu w formie zastawu na wierzytelności, której przedmiotem jest odkupienie jednostek uczestnictwa PKO TFI SA przez fundusz inwestycyjny (w przypadku nieskorzystania przez kredytobiorcę z możliwości obniżenia prowizji za udzielenie kredytu, w związku z ustanowieniem ww. zabezpieczenia).