Oprocentowanie kredytów na finansowanie nieruchomości, kredytów konsolidacyjnych oraz pożyczki hipotecznej

Część I. Oprocentowanie kredytów na finansowanie nieruchomości, kredytów konsolidacyjnych oraz pożyczki hipotecznej dla osób prywatnych obowiązuje od 1 kwietnia 2014 r.

Lp.Wyszczególnienie
1.Zmienna stopa procentowa w stosunku rocznymWIBOR 3M 1) + marża 2) 3)
2.

Marża w przypadku stopy zmiennej dla:

  • kredytów mieszkaniowych Własny Kąt (hipoteczny, biznes),
  • kredytów hipotecznych MIX,
  • kredytów konsolidacyjnych,
  • pożyczek hipotecznych,
  • kredytów mieszkaniowych z finansowym wsparciem przez BGK (kredytów hipotecznych MDM)

w PLN

ustalana jest dla każdego Klienta w Oddziale Banku i jest uzależniona od indywidualnych warunków transakcji, w tym m.in. od kwoty kredytu oraz produktów i usług bankowych, które posiada lub z których skorzysta Klient
3.Zmienna stopa procentowa w stosunku rocznym dla kredytów mieszkaniowych Własny Kąt oraz kredytów mieszkaniowych z finansowym wsparciem przez BGK (kredytów hipotecznych MDM) z funkcjonalnością bilansowania saldWIBOR 3M 1) + marża 2) 3) + 0,5 p.p. (marża za funkcjonalność bilansowania sald)
4.Zmienna stopa procentowa w stosunku rocznym dla preferencyjnego kredytu mieszkaniowego z dopłatami do oprocentowania przez BGKWIBOR – S 3M 3) 4) + marża negocjowana indywidualnie.
5.Stała stopa procentowa w stosunku rocznym, obowiązująca w dwuletnim okresie umownymIRS 2Y 5) + marża 2) 3)

 

1) WIBOR 3 M ustalony jest zgodnie z zasadą podaną w § 5 ust. 4 pkt 2 lit. b tiret drugie Zasad i terminów kapitalizacji odsetek
2) do dnia dostarczenia do Banku prawomocnego wpisu hipoteki na rzecz Banku, dla kredytów/pożyczek udzielonych od dnia 1 września 2007 r., marżę podwyższa się o 0,90 p.p.
3) do umów kredytu zawartych na podstawie wniosków o udzielenie kredytu, przyjętych od dnia 15 lipca 2013r. włącznie stosuje się podwyższoną marżę o 0,25 p.p. do dnia spłaty kredytowanego wkładu finansowego, zgodnie z  odrębnymi przepisami wewnętrznymi Banku. Do umów kredytu zawartych na podstawie wniosków o udzielenie kredytu, przyjętych przed dniem 15 lipca 2013r. dopuszcza się możliwość, na życzenie Kredytobiorcy, zmiany podejścia do zabezpieczenia ryzyka związanego z kredytowanym wkładem finansowym poprzez odstąpienie od pobierania od Kredytobiorcy zwrotu kosztu związanego z ubezpieczeniem ryzyka braku spłaty kredytu w zakresie kredytowanego wkładu finansowego na rzecz podwyższania marży kredytu o 0,25 p.p. do dnia spłaty kredytowanego wkładu finansowego
4) WIBOR-S 3M ustalony jest zgodnie z zasadą podaną w § 5 ust 4 pkt 4 Zasad i terminów kapitalizacji odsetek.
5) stawkę IRS 2Y stosuje się w przypadku udzielenia kredytu lub pożyczki powyżej 80 000 zł i jest ona ustalana zgodnie z § 5 ust. 4 pkt 5 Zasad i terminów kapitalizacji odsetek