OPROCENTOWANIE ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH I KREDYTÓW W RAMACH KONT INTELIGO DLA KLIENTÓW KTÓRZY ZAWARLI UMOWĘ RACHUNKU BANKOWEGO KONTA INTELIGO OD DNIA 11 MAJA 2010 R.

Część IV. Tabela warunków i oprocentowania produktów kredytowych w ramach Kont Inteligo obowiązuje od 24 sierpnia 2015 r.

Lp.WyszczególnienieStopa procentowa w stosunku rocznym
1.Limit debetowy: 
 1) dla Konta Inteligo prywatnego10,00
 2) dla Konta Inteligo firmowego10,00
2.Kredyt Inteligo 110,00
Przykład:
kwota kredytu: 10.000 zł;
ilość rat: 12
kredyt wypłacony jednorazowo i spłacany w równych miesięcznych ratach W oparciu o powyższe założenia łączna kwota wszystkich prowizji, opłat oraz innych kosztów z tytułu kredytu wynosi 699,91 zł.
Rzeczywista roczna stopa oproc.: 13,65%
3.Pożyczka Inteligo , oprocentowana według zmiennej stopy procentowej: 
 1) dla klientów, którzy przystąpili do ubezpieczenia gwarantującego wypłatę świadczeń, które pokryją w całości lub w części zadłużenie z tytułu Pożyczki w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, udzielana: 
 a) klientom posiadającym status "Stałego Klienta"210,00 4
 b) klientom posiadającym status "Nowego Klienta" 310,00 4
 2) dla klientów, którzy nie przystąpili do ubezpieczenia, o którym mowa w pkt 1), udzielana: 
 a) klientom posiadającym status "Stałego Klienta" 210,00 4
 b) klientom posiadającym status "Nowego Klienta" 310,00 4
4.Karta kredytowa Inteligo 
 1.dla klientów Konta Inteligo prywatnego (indywidualnego), z zastrzeżeniem pkt. 2)10,00 5
 2. dla klientów Konta Inteligo prywatnego (indywidualnego) przenoszących do PKO BP SA zadłużenie z tytułu używania karty kredytowej w innym banku - obowiązuje przez 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy9,90
5Odsetki od przeterminowanego kredytu Inteligo
(odsetki karne)


Zgodnie z Komunikatem członka Zarządu nadzorującego Obszar Rynku Detalicznego
 

6.Odsetki od przeterminowanej Pożyczki Inteligo
(odsetki karne)
7.Odsetki od przeterminowanej karty kredytowej Inteligo
(odsetki karne)
8.Odsetki za nieautoryzowane saldo ujemne (odsetki karne)
 1) dla Konta Inteligo prywatnego
 2) dla Konta Inteligo firmowego

1) dotyczy również umów kredytu Inteligo zawartych przez klientów, którzy zdecydowali się korzystać z usług bankowych na warunkach cenowych, określonych w Części V A „Taryfy prowizji i opłat bankowych dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych”

2) "Stały Klient" - osoba fizyczna spełniająca co najmniej jeden z następujących warunków:
1. posiada rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy (ROR) w PKO BP SA od co najmniej 6 miesięcy, na który dokonywane były systematyczne wpływy i nie wystąpiły zadłużenia przeterminowane w tym okresie,
2. posiada pozytywną historię kredytową w PKO BP SA ustaloną na podstawie raportu kredytowego, w przypadku kredytów/pożyczek regularnie spłaconych i od dnia całkowitej spłaty upłynęło nie więcej niż 18 miesięcy,
3. posiada pozytywną historię kredytową w PKO BP SA ustaloną na podstawie raportu kredytowego, w przypadku kredytów/pożyczek aktualnie i regularnie spłacanych, znajdujących się w spłacie od co najmniej 12 miesięcy licząc od daty spłaty pierwszej raty kapitałowo odsetkowej.
3) "Nowy Klient" - klient nie spełniający żadnego z warunków dla "Stałego Klienta".
4) Przykładowa rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki, wynosi 26,30% przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 5000,00 zł, oprocentowanie zmienne 10,00%/rok, całkowity koszt kredytu 1319,20 zł, w tym: prowizja 263,16 zł, odsetki 613,93 zł, koszt ubezpieczenia w wariancie podstawowym 442,11 zł całkowita kwota do zapłaty 6319,20 zł, płatna w 24 ratach miesięcznych po 263,30 zł. Stan na 05.03.2015 r
5) Rzeczywista roczna stopa oprocentowania limitu kredytowego, wyliczona w oparciu o całkowity koszt limitu kredytowego, wynosi 10,48% w stosunku rocznym, przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu – 5000 zł; oprocentowanie zmienne – 10%/rok; całkowity koszt kredytu – 275,26 zł, w tym: wydanie i użytkowanie karty w pierwszym roku – 0zł, odsetki 275,26 zł; całkowita kwota do zapłaty – 5 275,26 zł, płatna w 12 równych ratach miesięcznych . Do obliczenia wysokości RRSO oraz całkowitego kosztu kredytu  przyjęto założenie, że limit kredytu został wykorzystany poprzez dokonanie transakcji bezgotówkowej jednorazowo w całości, w dniu postawienia go do dyspozycji Posiadacza karty. Stan na 05.03.2015 r.