Adekwatność
kapitałowa

Adekwatność kapitałowa jest stanem, w którym wysokość posiadanych przez Grupę Kapitałową PKO Banku Polskiego SA funduszy własnych przekracza sumę wymogów kapitałowych (tzw. filar I) i sumę kapitału wewnętrznego (tzw. filar II).

Celem zarządzania adekwatnością kapitałową jest utrzymywanie, w sposób ciągły, kapitału na poziomie adekwatnym do skali oraz profilu ryzyka działalności Grupy Kapitałowej.

Proces zarządzania adekwatnością kapitałową Grupy Kapitałowej obejmuje:

  • identyfikację i monitorowanie istotnych rodzajów ryzyka,
  • szacowanie kapitału wewnętrznego na pokrycie poszczególnych rodzajów ryzyka oraz łącznego kapitału wewnętrznego,
  • monitorowanie, raportowanie, prognozowanie i limitowanie adekwatności kapitałowej,
  • dokonywanie alokacji kapitału wewnętrznego na obszary biznesowe, segmenty klienta oraz spółki Grupy Kapitałowej dla celów analiz rentowności,
  • wykorzystywanie narzędzi wpływających na poziom adekwatności kapitałowej (w tym: narzędzi wpływających na poziom funduszy własnych, skalę pomniejszeń funduszy własnych oraz wysokość portfela kredytowego).

Głównymi miernikami adekwatności kapitałowej są:

  • współczynnik wypłacalności, którego minimalny poziom, zgodnie z ustawą Prawo bankowe, wynosi 8%,
  • relacja funduszy własnych do kapitału wewnętrznego, której dopuszczalny minimalny poziom, zgodnie z ustawą Prawo bankowe, wynosi 1,0.

Poziom adekwatności kapitałowej Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA w 2011 roku utrzymywał się na bezpiecznym poziomie, istotnie powyżej ustawowych limitów.

Adekwatność kapitałowa Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA9

Na dzień 31 grudnia 2011 roku w stosunku do 31 grudnia 2010 roku współczynnik wypłacalności Grupy Kapitałowej spadł o 0,1 p.p. do poziomu 12,37%, w efekcie głębszego wzrostu łącznego wymogu kapitałowego Grupy Kapitałowej (+5,0% r/r) w porównaniu z wzrostem funduszy własnych Grupy Kapitałowej (+4,1% r/r). Na dzień 31 grudnia 2011 roku w stosunku do 31 grudnia 2010 roku łączny wymóg kapitałowy Grupy Kapitałowej wzrósł o 562,9 mln zł głównie w efekcie wzrostu wymogu kapitałowego na ryzyko kredytowe (efekt wzrostu portfela kredytowego), natomiast fundusze własne Grupy Kapitałowej wzrosły o 724,4 mln zł głównie wskutek wzrostu kapitału zapasowego Grupy Kapitałowej.

Grupa Kapitałowa wylicza wymogi kapitałowe zgodnie z Uchwałą nr 76/2010 KNF z dnia 10 marca 2010 roku z późn. zm.10 : z tytułu ryzyka kredytowego – metodą standardową, z tytułu ryzyka operacyjnego dla Banku – metodą zaawansowaną (AMA) od dnia 30 czerwca 2011 roku z uwzględnieniem ww. ograniczenia nałożonego przez KNF, a dodatkowy wymóg z tytułu działalności spółek Grupy Kapitałowej – metodą wskaźnika podstawowego, z tytułu ryzyka rynkowego – metodami podstawowymi.

Wymogi kapitałowe Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA (w mln zł)

Spadek wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka rynkowego o 15,8% do poziomu 355,3 mln zł wynika głównie ze spadku zobowiązań z tytułu gwarantowania emisji obligacji korporacyjnych przy jednoczesnym wzroście wartości obligacji korporacyjnych (łącznie spadek wymogu na obligacjach o ok. 29%).

Wymóg kapitałowy Banku z tytułu ryzyka operacyjnego za I półrocze 2011 roku został wyliczony metodą standardową (TSA). 21 czerwca 2011 roku Bank otrzymał zgodę KNF na wdrożenie metody AMA z przejściowym (do czasu eliminacji warunków KNF) ograniczeniem na spadek wymogu kapitałowego nie więcej niż do poziomu 75% wymogu wyliczanego metodą standardową (TSA).

W 2011 roku wymóg z tytułu ryzyka operacyjnego dla Grupy Kapitałowej spadł o 205,8 mln zł do kwoty 852,1 mln zł. Dodatkowy wymóg kapitałowy na ryzyko operacyjne z tytułu działalności spółek Grupy Kapitałowej w 2011 roku został wyliczony metodą podstawowego wskaźnika (BIA).

9 Fundusze własne na potrzeby adekwatności kapitałowej wyliczane są w oparciu o postanowienia ustawy Prawo bankowe oraz uchwały nr 325/2011 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie pomniejszeń funduszy podstawowych, ich wysokości, zakresu i warunków pomniejszania o nie funduszy podstawowych banku, innych pozycji bilansu banku zaliczanych do funduszy uzupełniających, ich wysokości, zakresu i warunków ich zaliczania do funduszy uzupełniających banku, pomniejszeń funduszy uzupełniających, ich wysokości, zakresu i warunków pomniejszania o nie funduszy uzupełniających banku oraz zakresu i sposobu uwzględniania działania banków w holdingach w obliczaniu funduszy własnych (Dz. Urz. KNF nr 13*) poz. 49 z dnia 30 grudnia 2011 roku).

10 Zmiany do Uchwały 76/2010 zostały wprowadzone następującymi uchwałami KNF: nr 369/2010 z dnia 12 października 2010 roku, nr 153/2011 z dnia 7 czerwca 2011 roku, nr 206/2011 z dnia 22 sierpnia 2011 roku oraz nr 324/2011 z dnia 20 grudnia 2011 roku.