Dywidenda

Polityka dywidendy

W dniu 4 kwietnia 2012 roku PKO Bank Polski SA przyjął politykę dywidendową. Ogólnym założeniem polityki dywidendowej Banku jest stabilne realizowanie wypłat dywidend w długim terminie z zachowaniem zasady ostrożnego zarządzania bankiem i stosownie do możliwości finansowych Banku i Grupy Kapitałowej Banku. Celem polityki dywidendowej jest optymalne kształtowanie struktury kapitałowej Banku i Grupy Kapitałowej Banku z uwzględnieniem zwrotu z kapitału i jego kosztu, potrzeb kapitałowych związanych z rozwojem, przy jednoczesnej konieczności zapewnienia odpowiedniego poziomu współczynników adekwatności kapitałowej.
Zamiarem Zarządu jest rekomendowanie w przyszłości Walnemu Zgromadzeniu podejmowania uchwał w sprawie wypłaty dywidendy w kwocie przewyższającej przyjęte wymogi kapitałowe wskazane poniżej:

  • współczynnik wypłacalności Banku oraz Grupy Kapitałowej Banku będzie powyżej 12,00% z zachowaniem niezbędnego bufora kapitałowego,
  • współczynnik wypłacalności dla funduszy rdzennych Banku oraz Grupy Kapitałowej Banku będzie powyżej 9,00% z zachowaniem niezbędnego bufora kapitałowego.

Polityka w zakresie wypłaty dywidendy może jednak w miarę potrzeby być zmieniana przez Zarząd, a decyzje w tej sprawie będą podejmowane z uwzględnieniem szeregu czynników dotyczących Banku i Grupy Kapitałowej Banku, w szczególności bieżącej i oczekiwanej sytuacji finansowej oraz wymogów nadzorczych. Stosownie do wymogów prawa, każda uchwała o wypłacie dywidendy będzie rozpatrywana przez Walne Zgromadzenie.
Opisana powyżej polityka dywidendowa została zatwierdzona przez Radę Nadzorczą Banku.

Dywidenda za 2011 rok

W dniu 9 maja 2012 roku Zarząd Banku podjął uchwałę i postanowił przedłożyć Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu rekomendację wypłaty dywidendy za 2011 rok w wysokości 1 587,5 mln PLN, czyli 1,27 PLN na jedną akcję i zaproponował termin ustalenia prawa do dywidendy (dzień dywidendy) na dzień 12 czerwca 2012 roku oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 27 czerwca 2012 roku.
W opinii Zarządu decyzja w sprawie rekomendowanego podziału zysku za 2011 rok była zgodna z polityką dywidendową Banku przyjętą w dniu 4 kwietnia 2012 roku. Wypłata dywidendy w rekomendowanej wysokości zdaniem Zarządu Banku miała zapewnić utrzymanie wskaźnika adekwatności kapitałowej powyżej 12% oraz utrzymanie wskaźnika Tier 1 powyżej 9% z zachowaniem niezbędnego bufora kapitałowego. Wypłata dywidendy w rekomendowanej wysokości w opinii Zarządu powinna pozwolić na utrzymanie dobrej sytuacji kapitałowej i płynnościowej Banku.
Proponowany poziom dywidendy wpisywał się w rekomendację Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego („UKNF”) odnoszącą się do wzmocnienia baz kapitałowych banków. Zgodnie z pismem UKNF z dnia 29 grudnia 2011 roku, bank mógł rekomendować wypłatę dywidendy, jeśli:

  • posiadał współczynnik wypłacalności powyżej 12%,
  • współczynnik Tier 1 kształtował się powyżej 9%,
  • otrzymał ocenę BION co najmniej 2,5,
  • udział kredytów walutowych dla osób prywatnych w portfelu kredytów dla osób prywatnych nie przekraczał 50%.

PKO Bank Polski SA spełniał wszystkie podane wyżej kryteria w taki sposób, że Zarząd mógł rekomendować wypłatę dywidendy. Rekomendacja Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy została rozpatrzona i zaopiniowana pozytywnie przez Radę Nadzorczą, zgodnie z § 9 ust. 2 Statutu Banku. Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2 ksh oraz § 34 Statutu Banku rekomendacja ta została przedstawiona pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2011 roku.
W dniu 6 czerwca 2012 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKO Banku Polskiego SA, w wyniku podziału zysku PKO Banku Polskiego SA za rok obrotowy 2011, przeznaczyło na dywidendę dla akcjonariuszy kwotę 1 587,5 mln PLN (tj. 40,15% zysku), co stanowiło 1,27 PLN na jedną akcję i było zgodne z rekomendacją Zarządu. Walne Zgromadzenie ustaliło:

  • dzień nabycia praw do dywidendy na 12 czerwca 2012 roku,
  • termin wypłaty dywidendy na 27 czerwca 2012 roku.

Dywidendą objęte były wszystkie akcje PKO Banku Polskiego SA, tj. 1 250 000 000 szt.