Inwestycje w jednostki stowarzyszone i współzależne

a) wartość inwestycji Banku w jednostkach współzależnych (tj. koszt nabycia skorygowany o udział w zmianie aktywów netto po dacie nabycia oraz odpis z tytułu utraty wartości)

Inwestycje w jednostki stowarzyszone i współzależne

Nazwa jednostki 31.12.2012 31.12.2011
Grupa CENTRUM HAFFNERA Sp. z o.o. 5 935 10 665
Cena nabycia 44 371 44 371
Zmiana z tytułu wyceny metodą praw własności (27 890) (33 706)
Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości (10 546) -
Centrum Obsługi Biznesu Sp. z o.o. 6 113 5 307
Cena nabycia 17 498 17 498
Zmiana z tytułu wyceny metodą praw własności (11 385) (12 191)
Razem 12 048 15 972
b) wartość inwestycji Banku w jednostkach stowarzyszonych (tj. koszt nabycia skorygowany o udział w zmianie aktywów netto oraz odpis z tytułu utraty wartości)
Nazwa jednostki 31.12.2012 31.12.2011
Grupa Bank Pocztowy SA 106 720 106 720
Cena nabycia 146 500 146 500
Zmiana z tytułu wyceny metodą praw własności 57 428 44 198
Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości (97 208) (83 978)
Poznański Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. - -
Cena nabycia 1 500 1 500
Zmiana z tytułu wyceny metodą praw własności 3 972 3 475
Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości (5 472) (4 975)
Agencja Inwestycyjna CORP-SA SA 443 427
Cena nabycia 29 29
Zmiana z tytułu wyceny metodą praw własności 414 398
Razem 107 163 107 147

Skrócone informacje o jednostkach stowarzyszonych wykazywanych metodą praw własności

Nazwa jednostki Wartość
aktywów
Wartość
zobowiązań
Wartość
przychodów
Zysk
netto
% udziałów
31.12.2012
Grupa Bank Pocztowy SA 7 132 308 6 755 187 589 264 45 386 25,0001
Poznański Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. 19 770 129 403 1 493 33,33
Agencja Inwestycyjna CORP-SA SA 3 976 1 828 12 587 1 180 22,31
Razem 7 156 054 6 757 144 602 254 48 059 X
31.12.2011
Grupa Bank Pocztowy SA 5 215 801 4 889 578 457 671 29 555 25,0001
Poznański Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. 17 666 137 513 18 33,33
Agencja Inwestycyjna CORP-SA SA 3 874 1 833 12 459 1 109 22,31
Razem 5 237 341 4 891 548 470 643 30 682 X

Zaprezentowane w tabeli dane finansowe Banku Pocztowego SA pochodzą ze sprawozdań skonsolidowanych sporządzonych według MSSF/MSR. Dane pozostałych spółek pochodzą ze sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości. Zgodnie z szacunkami Grupy Kapitałowej różnice między wyżej wymienionymi sprawozdaniami, a sprawozdaniami finansowymi sporządzonymi według MSSF/MSR nie są istotne dla sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej. Dane za 2011 rok pochodzą ze sprawozdań zbadanych przez biegłego rewidenta.

Skrócone informacje o jednostkach współzależnych wykazywanych metodą praw własności

Nazwa jednostki Wartość
aktywów
Wartość
zobowiązań
Wartość
przychodów
Zysk
netto
% udziałów
31.12.2012
Centrum Obsługi Biznesu Sp. z o.o. 115 291 97 902 22 391 1 942 41,44
Grupa CENTRUM HAFFNERA Sp. z o.o. 308 123 269 118 50 108 15 871 49,43
Razem 423 414 367 020 72 499 17 813 X
31.12.2011
Centrum Obsługi Biznesu Sp. z o.o. 122 181 107 918 22 272 (11 314) 41,44
Grupa CENTRUM HAFFNERA Sp. z o.o. 313 685 290 102 49 846 (48 450) 49,43
Razem 435 866 398 020 72 118 (59 764) X

Zaprezentowane w tabeli dane finansowe spółki Centrum Obsługi Biznesu Sp. z o.o. oraz Grupy Centrum Haffnera Sp. z o.o. pochodzą ze sprawozdań sporządzonych zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości. Zgodnie z szacunkami Grupy Kapitałowej, różnice między wyżej wymienionymi sprawozdaniami a sprawozdaniami finansowymi sporządzonymi według MSSF/MSR nie są istotne dla skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej. Dane obu spółek za 2011 rok pochodzą ze sprawozdań zbadanych przez biegłego rewidenta.

W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku wszystkie jednostki stowarzyszone i współzależne są wykazywane metodą praw własności.

  2012 2011
Wartość inwestycji w jednostkach stowarzyszonych na początek okresu 107 147 131 652
Zmiana utraty wartości inwestycji (13 727) (28 815)
Udział w zyskach i stratach 12 403 5 655
Udział w innych dochodach całkowitych jednostki stowarzyszonej 1 587 (1 233)
Wypłacone dywidendy (247) (112)
Wartość inwestycji w jednostkach stowarzyszonych na koniec okresu 107 163 107 147

W 2012 roku Grupa Kapitałowa zwiększyła odpis aktualizujący wartość akcji Banku Pocztowego SA o kwotę 13 230 tysięcy PLN oraz zwiększyła o 497 tysięcy PLN odpis aktualizujący wartość udziałów Poznańskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.

  2012 2011
Wartość inwestycji w jednostkach współzależnych na początek okresu 15 972 41 279
Udział w zyskach i stratach 6 622 (25 307)
Zmiana utraty wartości inwestycji (10 546) -
Wartość inwestycji w jednostkach współzależnych
na koniec okresu
12 048 15 972

W 2012 roku Grupa Kapitałowa utworzyła odpis aktualizujący wartość udziałów Centrum Haffnera Sp. z o.o. w wysokości 10 546 tysięcy PLN. Odpis z tytułu utraty wartości udziałów Centrum Haffnera Sp. z o.o. został utworzony na podstawie oszacowania wartości użytkowej udziałów Spółki wyliczonej w oparciu o model zdyskontowanych przepływów finansowych.

Na dzień 31 grudnia 2012 roku oraz na dzień 31 grudnia 2011 roku jednostka dominująca nie posiadała udziału w zobowiązaniach warunkowych jednostek stowarzyszonych nabytych wspólnie z innym inwestorem.

W 2012 roku PKO Bank Polski SA nie dokonywał bezpośrednich inwestycji w jednostki współzależne i stowarzyszone.