List
Prezesa Zarządu

Szanowni Państwo,

stare chińskie powiedzenie mówi - „obyś żył w ciekawych czasach”. Słowa te można by odnieść do obecnych, coraz bardziej skomplikowanych, warunków zarządzania biznesem bankowym. Na jego prowadzenie istotnie wpływa trwający od blisko pięciu lat kryzys finansowy, pogarszając makroekonomiczne ramy działania poprzez długotrwałe spowolnienie dynamiki gospodarczej zarówno w wymiarze lokalnym, europejskim, jak i globalnym. Jednocześnie działalność banków z roku na rok coraz silniej uwarunkowana jest coraz liczniejszymi regulacjami, szybko zmieniającymi się preferencjami konsumentów i presją konkurencyjną firm spoza sektora finansowego. Suma tych czynników rodzi pytania o potencjał dalszego generowania przez banki wysokich stóp zwrotu z kapitału i motywuje do przeformułowania dotychczasowych modeli biznesowych.

W tak zmiennych, niespokojnych czasach stabilność i przewidywalność są szczególnie cenne. Dlatego, z nieskrywaną dumą prezentuję Państwu Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego za rok 2012, które kolejny rok z rzędu potwierdza, że Bank jest największą instytucją finansową zarówno w Polsce, jak i w regionie, wypracowując najwyższy zysk i zachowując wysokie wskaźniki efektywności biznesowej, a jednocześnie utrzymując na bezpiecznym poziomie wszystkie normy ostrożnościowe.

Podsumowanie 2012 roku zbiega się z zakończeniem i bilansem strategii „Lider” wyznaczonej na lata 2010-2012. Dzięki zaangażowaniu pracowników, menedżerów, Zarządu i Rady Nadzorczej - wszystkich, którzy trzy lata temu uwierzyli w sukces PKO Banku Polskiego i wypełnili ten okres ciężką, systematyczną pracą – z powodzeniem zrealizowaliśmy jej główne cele, potwierdzając faktyczną pozycję lidera polskiej bankowości.

Skonsolidowane wyniki finansowe osiągnięte przez PKO Bank Polski w 2012 roku ukształtowały się na oczekiwanym, wysokim poziomie. Na koniec 2012 roku zysk Grupy Kapitałowej wyniósł 3,75 mld zł, co oznacza, że mimo trudnych uwarunkowań zewnętrznych udało nam się utrzymać zysk jedynie na nieznacznie niższym poziomie od najlepszego w historii PKO Banku Polskiego roku 2011. Oznacza to również, że trzy lata skutecznej realizacji strategii zaowocowały ponad 63-procentowym wzrostem zysku w stosunku do roku 2009. W tym okresie poprawie uległy również wskaźniki efektywnościowe. ROE i ROA na koniec 2012 roku wyniosły odpowiednio 15,9 proc. i 2 proc., co oznacza wzrost o 1,1 p.p. i 0,4 p.p. w horyzoncie strategii. Współczynnik kosztów do dochodów w tym czasie spadł o 8,0 p.p. i ukształtował się na nieosiągalnym dla większości krajowych i europejskich instytucji finansowych poziomie 39,9 proc.

Suma bilansowa Grupy PKO Banku Polskiego sięgnęła 193,5 mld zł, co oznacza wzrost o 1,4 proc. r/r i o 23,6 proc. wobec 2009 roku. Mimo ekspansji biznesu konsekwentnie utrzymujemy bezpieczne wskaźniki adekwatności kapitałowej i płynności. Na koniec 2012 roku poziom współczynnika wypłacalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego wyniósł 13,07 proc., wyraźnie przekraczając poziom bezpieczeństwa wyznaczony przez regulatora rynku.

Przytoczone powyżej podstawowe wyniki finansowe Banku nie są jedynym, pozytywnym efektem realizacji strategii rozwoju. Równie istotne jest coraz lepsze postrzeganie PKO Banku Polskiego jako swoistej wizytówki polskiego sektora bankowego i zaufanie, którym cieszymy się wśród międzynarodowych inwestorów i firm ratingowych. Szczególnie cenne, zwłaszcza z punktu widzenia dalszego rozwoju, są także zauważalne zmiany, jakie dokonały się wewnątrz samej organizacji. Przyjmując w 2009 roku odpowiedzialność za zarządzanie największym polskim bankiem, podjąłem wyzwanie, by zmienić DNA tej instytucji - by tradycyjny bank, przekształcić w nowoczesną instytucję, która szanując swoją wieloletnią tradycję, odpowiada na wyzwania współczesności i z powodzeniem zaspakaja oczekiwania zróżnicowanych grup klientów. Z całą odpowiedzialnością mogę dziś potwierdzić, że ta transformacja właśnie się dokonuje.

Symbolicznym wyrazem zmiany stała się modernizacja wizerunku banku. Odświeżony logotyp jest zarówno głęboko osadzony w naszej blisko 100-letniej historii, jak i na wskroś nowoczesny. Ta filozofia wypełniania tradycji nowoczesnością stała się zaczynem szerszych zmian, ukierunkowanych na zwiększenie satysfakcji klientów, pracowników i akcjonariuszy. Pod powszechnie znaną z przeszłości marką SKO kryje dziś nowoczesny program edukacyjny, z którego korzysta kilkaset tysięcy dzieci, a gruntownie przebudowany portfel produktów finansowych z powodzeniem konkuruje na wymagającym rynku, czyniąc bank atrakcyjnym dla na nowo zdefiniowanych, zróżnicowanych grup klientów. Uruchomiliśmy program modernizacji oddziałów, która pozwoli na lepsze dopasowanie naszej sieci do przyszłych wymogów bankowości wielokanałowej i specyfiki lokalnych mikrorynków, a także zaczęliśmy inwestować w nowe, innowacyjne technologie. Przygotowywane przez nas rozwiązanie płatności mobilnych, stanowić będzie nie tylko unikalną propozycję na polskim rynku, ale także ma realne szanse, by stać się regionalnym standardem rynkowym. Systematycznie podnosimy też jakość obsługi klienta. Chociaż wciąż wiele pozostaje do zrobienia, szybko nadrabiamy dystans do najlepszych, a ocena jakości wystawiona kanałom zdalnej obsługi klienta już dziś zasługuje na najwyższe uznanie.

Skala zmian zachodzących w organizacji wymaga systemowego wsparcia wewnętrznego. Po raz pierwszy w historii banku wdrożyliśmy więc kompleksowy system oceny i rozwoju kompetencji pracowników oraz kadry menedżerskiej. Zmieniamy kulturę korporacyjną, promujemy kreatywność, deregulujemy i upraszczamy procedury. Podobnie jak w przypadku klientów, otwieramy się na nowych, przedsiębiorczych pracowników. Takich, którzy pomogą nam dalej zmieniać Bank od środka, pogłębiając proces ciągłej modernizacji.

Kontynuując rozpoczęte inicjatywy, wyznaczamy teraz kierunki rozwoju PKO Banku Polskiego na kolejne lata. Mamy przed sobą wymagający czas, w którym sukces będzie wypadkową konsekwencji i umiejętności elastycznego adaptowania się do coraz intensywniej zmieniających uwarunkowań zewnętrznych. PKO Bank Polski jest dziś niekwestionowanym liderem polskiego sektora bankowego. Ta pozycja to zobowiązanie i wyzwanie na przyszłość. Chcemy ją ugruntowywać, stawiając na zrównoważony rozwój, którego efekty nadal będą zapewniać satysfakcję i oczekiwane korzyści akcjonariuszom, klientom, partnerom biznesowym, lokalnym społecznościom i pracownikom. Obserwując rosnący entuzjazm tych ostatnich, jestem przekonany, że PKO Bank Polski z powodzeniem poradzi sobie funkcjonując w coraz bardziej ciekawych czasach.

Zbigniew Jagiełło
Prezes Zarządu PKO Banku Polskiego