Notowania
akcji

Giełdowa cena akcji PKO Banku Polskiego SA

W 2012 roku kurs akcji PKO Banku Polskiego SA był determinowany przede wszystkim przez koniunkturę na GPW.

Kurs i obroty akcjami PKO Banku Polskiego w okresie 29.12.2006-28.12.2012

Zmiana kursu akcji PKO Banku Polskiego SA na tle indeksów WIG20 i WIG Bank w okresie 1.01.2007-28.12.2012 (29.12.2006 = 100%)

W 2012 roku:

  • kurs akcji PKO Banku Polskiego SA wzrósł o 14,9% (+4,78 PLN) z poziomu 32,12 PLN na koniec 2011 roku do 36,90 PLN na koniec 2012 roku,
  • średni kurs akcji Banku wyniósł 34,26 PLN za akcję i był o 12,2% (-4,78 PLN) niższy niż w 2011 roku,
  • kurs akcji wahał się w przedziale od 30,50 PLN (11.01 oraz 24.05) do 38,00 PLN (14.09),
  • średnie dzienne obroty akcjami Banku wyniosły 2 410 tys. szt., przy czym najwyższy ich poziom (14 366 tys. szt.) zanotowano w dniu 31.08, a najniższy (601 tys. szt.) w dniu 30.10.

W 2012 roku kursy akcji na GPW w Warszawie odnotowały wzrosty, przy czym nastąpiły one od sierpnia, po znaczących spadkach w poprzednich miesiącach roku. Największy wpływ na to miała poprawa nastrojów inwestorów na międzynarodowych rynkach finansowych, pomimo utrzymywania się niekorzystnych danych makroekonomicznych dotyczących zarówno krajów Unii Europejskiej, jak i USA. Optymizm w dużej mierze wiązał się z oczekiwaniem na poprawę koniunktury gospodarczej w efekcie działań banków centralnych, m.in. w związku z uruchomieniem we wrześniu przez EBC programu Outright Monetary Transactions (OMT) dotyczącego skupu obligacji zadłużonych krajów strefy euro oraz ogłoszeniem przez Fed programu QE3, czyli trzeciego program luzowania ilościowego, dotyczącego skupu obligacji hipotecznych. Działania te pomogły zmniejszyć napięcia na rynkach finansowych.
Na kształtowanie się kursu akcji PKO Banku Polskiego SA w 2012 roku wpłynęło także oczekiwanie na zapowiadaną przez BGK i Skarb Państwa dalszą sprzedaż pakietów akcji po wygaśnięciu 180-dniowego lock-up’u po sprzedaży 95 mln akcji w lipcu 2012 roku.

Kurs akcji PKO Banku Polskiego SA i kapitalizacja banków konkurencyjnych

Kapitalizacja (stan na koniec okresu, mld PLN)

Zmiana kursu akcji PKO Banku Polskiego SA na tle kursów akcji banków konkurencyjnych 1.01.2007-28.12.2012 (29.12.2006 = 100%)