Rating

Oceny wiarygodności finansowej PKO Banku Polskiego SA są obecnie przyznawane przez trzy znaczące agencje ratingowe, przy czym:

 • agencje ratingowe Moody’s Investors Service oraz Standard & Poor’s nadają Bankowi rating płatny, zgodnie z własną procedurą oceny banków,
 • agencja Fitch Ratings przyznaje rating bezpłatny (nie zamawiany przez Bank), na podstawie dostępnych, publikowanych informacji, w tym przede wszystkim raportów śródrocznych i rocznych oraz informacji o Banku udostępnianych podczas bezpośrednich kontaktów przedstawicieli agencji z Bankiem.

W 2012 roku:

 • W dniu 8 maja 2012 roku agencja ratingowa Standard and Poor’s przyznała następujący rating dla Banku, dokonany na jego zlecenie:
  • długoterminowy rating kredytowy Banku na poziomie "A-" z perspektywą utrzymania oceny stabilną,
  • krótkoterminowy rating kredytowy Banku na poziomie "A-2" z perspektywą utrzymania oceny stabilną.
 • W dniu 28 czerwca 2012 roku agencja ratingowa Moody’s Investors Service Ltd. („Moody’s”) obniżyła potencjalny rating dla długu podporządkowanego PKO Banku Polskiego SA w ramach programu emisji euroobligacji (MTN) do oceny (P)Baa3 z oceny (P)A3 w związku z wycofaniem przez Moody’s założenia dotyczącego systemowego wsparcia dla tej klasy długu.
  Obniżka ta była wynikiem przeglądu zainicjowanego w listopadzie 2011 roku w zakresie ponownej oceny założenia, co do systemowego wsparcia dla długów podporządkowanych grupy banków europejskich, co doprowadziło do konkluzji Moody’s, iż nie będzie systemowego wsparcia dla tej klasy długu. Wniosek ten wskazuje na postrzeganie Polski przez Moody’s w sposób podobny do innych krajów europejskich, w których systemowe wsparcie dla długu podporządkowanego może nie być dłużej wystarczająco przewidywalne dla wsparcia ratingu instrumentów służących do wzmocnienia kapitału.
 • W dniu 17 września 2012 roku agencja Moody’s Service poinformowała o zmianie perspektywy ze „stabilnej” na „negatywną” dla długoterminowego ratingu depozytów Banku na poziomie "A2" oraz długoterminowego ratingu zobowiązań dłużnych Banku na poziomie "A2".
  W uzasadnieniu do przeprowadzonej zmiany perspektywy dla ratingów „A2” analitycy agencji poinformowali, że powodem tej zmiany było zmniejszenie udziału Skarbu Państwa w kapitale zakładowym Banku oraz średniookresowe plany Skarbu Państwa dotyczące zmniejszenia pośredniego udziału w kapitale zakładowym Banku.
  Analitycy agencji dodali, że oceny ratingowe PKO Banku Polskiego SA posiadają trzy punkty („notches”) systemowego wsparcia, które należy do jednego z najwyższych w regionie. Tak wysokie wsparcie jest uzasadnione tym, że agencja Moody’s uważa istnienie bardzo wysokiego prawdopodobieństwa otrzymania w razie konieczności wsparcia od głównego akcjonariusza oraz faktem, że Bank pełni ważną funkcję dla polskiego systemu bankowego i płatniczego.

Oceny ratingowe na dzień 31 grudnia 2012 roku

Rating płatny
Moody’s Investors Service
Długookresowa ocena depozytów
A2 z perspektywą negatywną
Krótkookresowa ocena depozytów
Prime-1
Siła finansowa
C- z perespektywą negatywną
Standard and Poor’s
Dugoterminowy rating kredytowy Banku
A- z perespektywą stabilną
Krótkoterminowy rating kredytowy Banku
A-2 z perespektywą stabilną
Rating niezamawiany przez Bank
Fitch Ratings
Ocena wsparcia
2

KREDOBANK SA na koniec 2012 roku posiadał, przyznany przez międzynarodową agencję Standard & Poor’s, następujący rating:

 • długookresowy rating kredytowy w skali międzynarodowej – „B-”,
 • prognoza – „Stabilna”,
 • krótkookresowy rating kredytowy w skali międzynarodowej – „C”,
 • rating w skali ukraińskiej – „uaBBB-”.

Poziom ratingu i prognozy KREDOBANK SA są identyczne jak rating i prognoza Ukrainy jako Państwa.