Sprawozdanie
finansowe

WYBRANE DANE FINANSOWE DOTYCZĄCE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR
za okres od
1 stycznia do
31 grudnia 2012
za okres od
1 stycznia do
31 grudnia 2011
za okres od
1 stycznia do
31 grudnia 2012
za okres od
1 stycznia do
31 grudnia 2011
Wynik z tytułu odsetek 7 882 786 7 609 116 1 888 726 1 837 906
Wynik z tytułu prowizji i opłat 3 071 202 3 101 444 735 864 749 123
Wynik z działalności operacyjnej 4 626 236 4 800 512 1 108 452 1 159 516
Zysk brutto 4 645 261 4 780 860 1 113 011 1 154 769
Zysk netto (z uwzględnieniem udziałowców niesprawujących kontroli) 3 747 443 3 804 745 897 892 918 998
Zysk netto przypadający na jednostkę dominującą 3 748 621 3 807 195 898 174 919 590
Zysk na jedną akcję - podstawowy z zysku za okres (w PLN/EUR) 3,00 3,05 0,72 0,74
Zysk na jedna akcję - rozwodniony z zysku za okres (w PLN/EUR) 3,00 3,05 0,72 0,74
Dochody całkowite netto 3 472 272 3 937 416 831 961 951 044
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 1 405 075 5 556 998 336 658 1 342 238
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej 1 024 477 (3 630 127) 245 466 (876 821)
Przepływy pieniężne z działalności finansowej (1 356 890) 1 057 418 (325 113) 255 409
Przepływy pieniężne netto 1 072 662 2 984 289 257 011 720 825
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR
stan na dzień 31.12.2012 stan na dzień 31.12.2011 stan na dzień 31.12.2012 stan na dzień 31.12.2011
Aktywa razem 193 479 628 190 748 037 47 326 361 43 186 931
Kapitał własny ogółem 24 707 650 22 821 984 6 043 650 5 167 086
Kapitał przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 24 707 988 22 823 274 6 043 733 5 167 378
Kapitał zakładowy 1 250 000 1 250 000 305 758 283 010
Liczba akcji (w tys.) 1 250 000 1 250 000 1 250 000 1 250 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 19,77 18,26 4,83 4,13
Rozwodniona liczba akcji (w tys.) 1 250 000 1 250 000 1 250 000 1 250 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 19,77 18,26 4,83 4,13
Współczynnik wypłacalności 13,07% 12,37% 13,07% 12,37%
Fundusze podstawowe (Tier 1) 18 788 075 16 664 233 4 595 684 3 772 920
Fundusze uzupełniające (Tier 2) 1 573 276 1 545 549 384 833 349 925
Kapitał krótkoterminowy (Tier 3) 129 641 133 134 31 711 30 143

Wybrane pozycje skonsolidowanego sprawozdania finansowego przeliczono na EUR według następujących kursów:

  • pozycje rachunku zysków i strat, sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych – kurs liczony, jako średnia kursów NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca roku 2012 i roku 2011: 1 EUR = 4,1736 PLN i 1 EUR = 4,1401 PLN,
  • pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej – kurs średni NBP na dzień 31 grudnia 2012 roku: 1 EUR = 4,0882 PLN oraz na dzień 31 grudnia 2011 roku: 1 EUR = 4,4168 PLN.