Sprawozdanie
z sytuacji finansowej

Główne pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej

Najistotniejszy wpływ na sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA wywiera sprawozdanie z sytuacji finansowej podmiotu dominującego. Determinuje on zarówno wielkość sumy bilansowej, jak również strukturę aktywów i pasywów.

Suma bilansowa Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA na koniec 2012 roku wyniosła 193,5 mld PLN, co oznacza wzrost o 1,4% r/r. W efekcie Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego SA umocniła swoją pozycję największej instytucji w polskim sektorze bankowym.

Struktura aktywów (w mln zł)

Struktura pasywów (w mln zł)

Główny wpływ na wzrost aktywów Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA miał wzrost wolumenu kredytów i pożyczek udzielonych klientom o 1,6% r/r. Wzrost aktywów został sfinansowany w głównej mierze wzrostem zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych (+32,2% r/r) związanych z emisją obligacji (szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowej emisji zostały przedstawione w rozdziale 5.7).

Podstawowe pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA (w mln zł)

 
Wyszczególnienie 31.12.2012 Struktura
2012
31.12.2011 Struktura
2011
Zmiana
2012/2011
Kasa, środki w Banku Centralnym 10 289,5 5,3% 9 142,2 4,8% 12,5%
Należności od banków 3 392,5 1,8% 2 396,2 1,3% 41,6%
Kredyty i pożyczki udzielone klientom 143 875,6 74,4% 141 634,5 74,3% 1,6%
Papiery wartościowe 25 159,4 13,0% 28 171,6 14,8% -10,7%
Pozostałe aktywa 10 762,7 5,6% 9 403,6 4,9% 14,5%
Suma aktywów 193 479,6 100,0% 190 748,0 100,0% 1,4%
Zobowiązania wobec banków 3 737,1 1,9% 6 242,6 3,3% -40,1%
Zobowiązania wobec klientów 146 193,6 75,6% 146 473,9 76,8% -0,2%
Emisje papierów wartościowych i zobowiązania podporządkowane 11 902,0 6,2% 9 386,2 4,9% 26,8%
Inne zobowiązania 6 939,3 3,6% 5 823,4 3,1% 19,2%
Suma zobowiązań 168 772,0 87,2% 167 926,1 88,0%% 0,5%
Kapitał własny ogółem 24 707,7 12,8% 22 822,0 12,0% 8,3%
Suma zobowiązań i kapitału własnego 193 479,6 100,0% 190 748,0 100,0% 1,4%
Kredyty/Depozyty (zob. wob. klientów) 98,4% x 96,7% x 1,7 p.p.
Kredyty/Stabilne źródła finansowania* 89,6% x 88,4% x 1,2 p.p.
Aktywa oproc./Aktywa 89,1% x 90,3% x -1,2 p.p.
Pasywa oproc./Pasywa 83,6% x 85,0% x -1,3 p.p.

* Stabilne źródła finansowania obejmują zobowiązania wobec klientów oraz finansowanie zewnętrzne w postaci: emisji papierów wartościowych, zobowiązań podporządkowanych oraz kredytów otrzymanych od instytucji finansowych.

Pogorszeniu w skali 2012 roku uległy wskaźniki rentowności: aktywów (ROA) i kapitałów (ROE), odpowiednio o 0,1 p.p. i 1,6 p.p., w efekcie ujemnej dynamiki zysku netto (-1,5% r/r), przy wzroście średnich aktywów o 6,5% r/r i wzroście o 8,4% r/r średnich kapitałów.

Kredyty udzielone klientom

W strukturze rodzajowej portfela kredytowego netto główną pozycję stanowią kredyty i pożyczki sektora niefinansowego (94,2% portfela na koniec 2012 roku), których udział spadł o 1,4 p.p. r/r, głównie za sprawą spadku udziału kredytów konsumpcyjnych (-1,8 p.p. r/r). Kredyty mieszkaniowe (+1,0% r/r) stanowią główną pozycję kredytów i pożyczek sektora niefinansowego (49,0% portfela na koniec 2012 roku). Udział kredytów i pożyczek udzielonych sektorowi budżetowemu wzrósł o 1,8 p.p. r/r.

Kredyty i pożyczki udzielone klientom Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA – struktura rodzajowa (w mln zł)

31.12.2012 Struktura
2012
31.12.2011 Struktura
2011
Zmiana
2012/2011
Kredyty i pożyczki udzielone klientom
Banku netto
143 875,6 100,0% 141 634,5 100,0% 1,6%
Sektor finansowy (z wyłączeniem banków) 720,9 0,5% 1 215,3 0,9% -40,7%
Sektor niefinansowy 135 490,1 94,2% 135 368,5 95,6% 0,1%
kredyty mieszkaniowe 70 562,8 49,0% 69 832,4 49,3% 1,0%
kredyty gospodarcze 43 443,0 30,2% 42 663,2 30,1% 1,8%
kredyty konsumpcyjne 20 583,1 14,3% 22 872,9 16,1% -10,0%
dłużne papiery wartościowe 901,3 0,6% 0,0 0,0% x
Sektor budżetowy 7 664,6 5,3% 5 050,7 3,6% 51,8%
kredyty gospodarcze 6 491,9 4,5% 5 050,7 3,6% 28,5%
dłużne papiery wartościowe 1 172,7 0,8% 0,0 0,0% x

W 2012 roku Bank ze względu na zmianę intencji w zakresie utrzymywania wybranego portfela nieskarbowych papierów wartościowych zakwalifikowanych przy początkowym ujęciu do kategorii dostępne do sprzedaży dokonał ich przekwalifikowania do kategorii kredyty i pożyczki udzielone klientom.

W 2012 roku zmianie uległa również struktura terminowa portfela kredytowego brutto: udział kredytów długoterminowych spadł o 1,0 p.p. r/r na rzecz kredytów krótkoterminowych.

Kredyty i pożyczki udzielone klientom Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA – struktura terminowa (w mln PLN)

31.12.2012 Struktura
2012
31.12.2011 Struktura
2011
Zmiana
2012/2011
Kredyty i pożyczki udzielone klientom Banku (brutto) 150 651,9 100,0% 147 292,7 100,0% 2,3%
Krótkoterminowe 39 711,0 26,4% 37 349,3 25,4% 6,3%
Długoterminowe 110 940,9 73,6% 109 943,4 74,6% 0,9%
Stan odpisów - razem (6 776,3) x (5 658,2) x 19,8%
Razem 143 875,6 x 141 634,5 x 1,6%

Papiery wartościowe

Na koniec 2012 roku portfel papierów wartościowych Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA wyniósł 25,2 mld PLN i odnotował spadek o 3,0 mld PLN w porównaniu do końca 2011 roku, na co wpływ miała przede wszystkim dokonana przez Bank reklasyfikacja portfela nieskarbowych papierów wartościowych.

Portfel papierów wartościowych Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA (w mln PLN)

31.12.2012 Struktura
2012
31.12.2011 Struktura
2011
Zmiana
2012/2011
Instrumenty finansowe wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 12 629,7 50,2% 12 467,2 44,3% 1,3%
Inwestycyjne papiery wartościowe dostępne do sprzedaży 12 205,1 48,5% 14 393,3 51,1% -15,2%
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu 277,6 1,1% 1 311,1 4,7% -78,8%
Papiery wartościowe utrzymywane do terminu zapadalności 47,0 0,2% 0,0 0,0% x
Razem 25 159,4 x 28 171,6 x -10,7%

Zobowiązania wobec klientów

W strukturze rodzajowej zobowiązań wobec klientów główną pozycję stanowią zobowiązania wobec ludności (75,8% portfela na koniec 2012 roku), których udział wzrósł o 4,7 p.p. r/r, głównie za sprawą wzrostu depozytów terminowych ludności (+5,5 p.p. r/r), przy spadku udziału zobowiązań wobec podmiotów gospodarczych o 4,5 p.p. r/r.

Zobowiązania wobec klientów Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA – struktura rodzajowa (w mln PLN)

31.12.2012 Struktura
2012
31.12.2011 Struktura
2011
Zmiana
2012/2011
Zobowiązania wobec ludności 110 866,4 75,8% 104 183,1 71,1% 6,4%
Zobowiązania wobec podmiotów
gospodarczych
31 868,3 21,8% 38 468,6 26,3% -17,2%
Zobowiązania wobec jednostek budżetowych 3 458,9 2,4% 3 822,2 2,6% -9,5%
Razem zobowiązania wobec klientów 146 193,6 100,0% 146 473,9 100,0% -0,2%

W 2012 roku zmianie uległa struktura terminowa zobowiązań wobec klientów: udział zobowiązań powyżej 1 miesiąca do 1 roku włącznie wzrósł o 5,0 p.p. r/r kosztem zobowiązań do 1 miesiąca włącznie oraz zobowiązań powyżej 1 roku.

Zobowiązania wobec klientów Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA – struktura terminowa (w mln PLN)

31.12.2012 Struktura
2012
31.12.2011 Struktura
2011
Zmiana
2012/2011
Do 1 miesiąca włącznie 87 314,6 59,3% 93 164,5 62,7% -6,3%
Powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy włącznie 16 314,4 11,1% 15 234,6 10,3% 7,1%
Powyżej 3 miesięcy do 1 roku włącznie 41 024,8 27,9% 35 242,3 23,7% 16,4%
Powyżej 1 roku do 5 lat włącznie 1 121,1 0,8% 3 184,4 2,1% -64,8%
Powyżej 5 lat 1 467,7 1,0% 1 798,6 1,2% -18,4%
Korekta wartości i odsetki (1 049,0) x (2 150,6) x -51,2%
Razem zobowiązania wobec klientów 146 193,6 x 146 473,9 x -0,2%

Finansowanie zewnętrzne

Uzupełniające w stosunku do bazy depozytowej źródło finansowania działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA stanowią emisje papierów wartościowych oraz kredyty pozyskane od instytucji finansowych. Na koniec 2012 roku główną pozycję w przedmiotowych źródłach finansowania miały zobowiązania z tytułu emisji papierów wartościowych, w tym przede wszystkim na rynki zagraniczne.

W 2012 roku nastąpił spadek zobowiązań Grupy Kapitałowej Banku z tytułu kredytów i pożyczek otrzymanych od monetarnych instytucji finansowych w efekcie spłaty kredytu konsorcjalnego w CHF i jego częściowe odnowienie.

Finansowanie zewnętrzne Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA (w mln PLN)

31.12.2012 Struktura
2012
31.12.2011 Struktura
2011
Zmiana
2012/2011
Zobowiązania z tytułu emisji papierów wartościowych 10 270,8 64,2% 7 771,8 49,4% 32,2%
Zobowiązania podporządkowane 1 631,3 10,2% 1 614,4 10,3% 1,0%
Otrzymane kredyty i pożyczki - instytucje monetarne* 2 542,4 15,9% 4 360,9 27,7% -41,7%
Otrzymane kredyty i pożyczki - instytucje niemonetarne** 1 557,7 9,7% 1 988,0 12,6% -21,6%
Razem 16 002,1 x 15 735,0 x 1,7%

* W sprawozdaniu z sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA pozycja "otrzymanych kredytów i pożyczek - instytucje monetarne" jest ujmowana w pozycji "zobowiązania wobec banków".

** W sprawozdaniu z sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA pozycja "otrzymanych kredytów i pożyczek - instytucje niemonetarne" jest ujmowana w pozycji "zobowiązania wobec klientów".

Kapitały własne i współczynnik wypłacalności

Kapitały własne wzrosły o 8,3% w ujęciu rocznym, stanowiąc na koniec 2012 roku 12,8% pasywów Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA (+0,8 p.p. r/r).
Współczynnik wypłacalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA na koniec 2012 roku wyniósł 13,07% i ukształtował się na poziomie wyższym o 0,7 p.p. w porównaniu do 2011 roku. Adekwatność kapitałowa mierzona współczynnikiem wypłacalności została utrzymana na bezpiecznym poziomie, przy wypłacie dywidendy z zysku netto za 2011 rok w wysokości 40,15% oraz wzroście portfela kredytowego.

Kapitały własne i współczynnik wypłacalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA (w mln PLN)

31.12.2012 Struktura
2012
31.12.2011 Struktura
2011
Zmiana
2012/2011
Kapitały własne, w tym: 24 707,7 100,0% 22 822,0 100,0% 8,3%
Kapitał zakładowy 1 250,0 5,1% 1 250,0 5,5% 0,0%
Kapitał zapasowy 15 364,7 62,2% 13 041,4 57,1% 17,8%
Fundusz ogólnego ryzyka bankowego 1 070,0 4,3% 1 070,0 4,7% 0,0%
Pozostałe kapitały rezerwowe 3 438,0 13,9% 3 460,4 15,2% -0,6%
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 7,1 0,0% (52,4) -0,2% x
Udział w innych dochodach całkowitych
jednostki stowarzyszonej
1,3 0,0% (0,3) 0,0% x
Zabezpieczenie przepływów pieniężnych 51,9 0,2% 362,2 1,6% -85,7%
Różnice kursowe z przeliczenia
jednostek zagranicznych
(120,3) -0,5% (92,0) -0,4% 30,7%
Niepodzielony wynik finansowy (103,3) -0,4% (23,2) -0,1% 4,5x
Wynik okresu bieżącego 3 748,6 15,2% 3 807,2 16,7% -1,5%
Udziały niekontrolujące (0,3) 0,0% (1,3) 0,0% -73,8%
Fundusze własne 20 491,0 x 18 342,9 x 11,7%
Współczynnik wypłacalności 13,07% x 12,37% x 0,7 p.p.