2022-02-15

Według tymczasowych danych GUS, w całym 2021 z Polski wyeksportowano towary o wartości 285,8 mld EUR, wartość importu osiągnęła 286,4 mld EUR, a saldo handlu zagranicznego wyniosło -0,6 mld EUR.

W całym 2021 eksport towarów z Polski wyrażony w EUR był o 19,1% wyższy niż przed rokiem, nieco więcej od +18,9% r/r notowanych po listopadzie 2021 oraz wobec wzrostu o 0,7% r/r w całym 2020.

W ujęciu narastającym, w kolejnych miesiącach 2021 eksport rósł coraz szybciej do połowy roku. Od lipca 2021 do października narastająca dynamika roczna eksportu spowolniła do czego we wrześniu i w październiku w coraz większej skali przyczyniły się problemy podażowe, które negatywnie wpływały na eksporterów – szczególnie w motoryzacji (wskutek braku mikroprocesorów). W listopadzie i w grudniu 2021 pozytywnie na znaczącą część eksportu oddziaływały wysokie ceny: surowców, energii elektrycznej i towarów zaopatrzeniowych, przy dalszym negatywnym wpływie spadków sprzedaży samochodów osobowych oraz towarów z kategorii pozostałych części motoryzacyjnych (w tym akumulatorów elektrycznych). Dodatkowo - w grudniu 2021 zanotowano istotny wzrost eksportu: komputerów, ciągników drogowych i autobusów.

W przypadku importu dynamika w całym 2021 nieco przyspieszyła wobec odnotowanej na koniec listopada i wyniosła 24,8% vs 24,2% r/r po 11 miesiącach. Nadal pozytywnie na dynamikę importu oddziaływały bardzo wysokie w skali roku wzrosty ceny surowców - w tym zwłaszcza gazu ziemnego i ropy naftowej. Jak podał NBP, znaczący wzrost importu wystąpił także w przypadku: aut osobowych, leków oraz części do odbiorników telewizyjnych.

W 2021 krajowy eksport wzrósł w przypadku wszystkich 10 głównych partnerów handlowych Polski - najsilniej w przypadku Włoch (o 27,1%), a następnie Francji (o 21,4%) i Słowacji (o 20,6%).

Obroty z pierwszą dziesiątką głównych rynków zbytu odpowiadały łącznie za 65,1% polskiego eksportu towarów (w 2020 było to nieco więcej – 66,0%).

Udział Niemiec w eksporcie w 2021 obniżył się lekko o 0,3pp do 28,7%. Drugie w rankingu Czechy utrzymały swój udział na poziomie 5,9%, a trzecia Francja zanotowała niewielki wzrost udziału o 0,1pp – do 5,7%.

W całym 2021 we wszystkich sekcjach towarowych wg nomenklatury SITC odnotowano wzrosty eksportu, w tym najwyższe obserwowano w: paliwach mineralnych, smarach i materiałach pochodnych (o 73,6%), olejach, tłuszczach, woskach zwierzęcych i roślinnych (o 53,5%) oraz surowcach niejadalnych z wyjątkiem paliw (o 35,0%).