2021-02-19

Według wstępnych danych GUS, eksport towarów rolno-spożywczych w 2020 osiągnął prawie 34,0 mld EUR, zwiększając się o 7,0% w skali roku, w tym eksport żywności i zwierząt żywych wyniósł 26,8 mld EUR i wzrósł o 4,8% r/r. Do wzrostu eksportu rolno-spożywczego przyczyniły się głównie zboża i tytoń, natomiast negatywnie oddziaływał mniejszy niż w 2019 eksport mięsa z uwagi na grypę ptaków i obniżenie popytu w sektorze HoReCa w następstwie wprowadzenia restrykcji gospodarczych. W całym 2020 wzrósł udział eksportu artykułów rolno-spożywczych w polskim eksporcie ogółem do 14,3% wobec 13,3% notowanych w 2019, przy 11,3-procentowym udziale w eksporcie ogółem kategorii żywność i zwierzęta żywe wobec 10,7% obserwowanych w 2019.

Głównym partnerem handlowym Polski w tej grupie towarów są kraje UE-27 i Wielka Brytania, do których eksport artykułów rolno-spożywczych wzrósł o 4,8% r/r i wyniósł 27,2 mld EUR, stanowiąc prawie 80% eksportu tych towarów ogółem. Największym odbiorcą polskiej żywności były Niemcy (8,5 mld EUR), a kolejnymi, pozostająca w unii celnej i zaliczana w statystykach handlowych do UE, Wielka Brytania (3,1 mld EUR), Holandia (1,9 mld EUR), Francja (1,8 mld EUR) oraz Włochy (1,7 mld EUR).

W okresie styczeń-grudzień 2020 do krajów pozaunijnych wyeksportowano artykuły rolno-spożywcze z Polski o wartości nieco ponad 6,8 mld EUR, wyższej o 16,9% r/r.

W strukturze towarowej wartości polskiego eksportu artykułów rolno-spożywczych dominowały: żywiec, mięso i jego przetwory (20,5% eksportu ogółem), ziarno zbóż i jego przetwory (14,6%) oraz tytoń i wyroby tytoniowe (12,5%). Najwyższą dynamikę w grupach towarowych artykułów rolno-spożywczych o wartości powyżej 500 mln EUR zanotowano w 2020 w: ziarnie zbóż i przetworach (106,1% r/r), tłuszczach i olejach (21,6% r/r) oraz pozostałościach i odpadach przemysłu spożywczego, gotowej karmie dla zwierząt (21,1% r/r).

Wpływ na dobre wyniki eksportu artykułów rolno-spożywczych w 2020 miały wyższe ceny żywności na świecie oraz deprecjacja złotego wobec euro i dolara amerykańskiego - sprzyjająca konkurencyjności cenowej polskich produktów.

Import artykułów rolno-spożywczych w 2020 wyniósł 22,3 mld EUR i był wyższy o 4,9% r/r. Dodatnie saldo wymiany handlowej tych towarów osiągnęło 11,7 mld EUR, wzrastając o 11,4% r/r.