2021-04-19

Według wstępnych danych GUS, eksport towarów rolno-spożywczych w styczniu-lutym 2021 osiągnął nieco ponad 5,3 mld EUR, obniżając się o 3,1% w skali roku, w tym eksport żywności i zwierząt żywych wyniósł ponad 4,3 mld EUR i spadł o 3,8% r/r. Do spadku eksportu rolno-spożywczego przyczyniło się przede wszystkim obniżenie eksportu mięsa i podrobów jadalnych (-20,0% r/r) – była to kontynuacja negatywnego wpływu grypy ptaków i niskiego popytu w sektorze HoReCa w następstwie wprowadzenia restrykcji gospodarczych. Negatywnie oddziaływał również spadek eksportu wyrobów z tytoniu
(-5,8% r/r). Natomiast w przypadku zbóż kontynuowany był silny wzrost sprzedaży zagranicznej (26,0% r/r). Istotne zwiększenie eksportu zanotowano także w kategorii pozostałości i odpady przemysłu spożywczego, gotowa karma dla zwierząt (18,6% r/r).

W dwóch pierwszych miesiącach 2021 udział eksportu artykułów rolno-spożywczych w polskim eksporcie ogółem spadł do 12,9% wobec 14,3% notowanych w całym 2020, przy 10,4-procentowym udziale w eksporcie ogółem kategorii żywność i zwierzęta żywe wobec 11,3% obserwowanych w całym 2020.

Wpływ na słabsze wyniki eksportu artykułów rolno-spożywczych w okresie styczeń-luty 2021 miał negatywny efekt stycznia, w którym eksport ten spadł o 8,6% r/r oraz brexit, a także roczna aprecjacja złotego wobec dolara amerykańskiego – pogarszająca konkurencyjność cenową polskich produktów na rynkach pozaunijnych. Natomiast osłabienie złotego wobec euro wspierało eksport na rynek UE.

Głównym partnerem handlowym Polski w tej grupie towarów są kraje UE-27, do których eksport artykułów rolno-spożywczych obniżył się o 3,2% r/r i wyniósł blisko 3,8 mld EUR, stanowiąc 70,9% eksportu tych towarów ogółem. Największym odbiorcą polskiej żywności były Niemcy (1,3 mld EUR), a kolejnymi Włochy (317,9 mln EUR), Francja (302,6 mln EUR) oraz Holandia (300,5 mln EUR).

W styczniu-lutym 2021 do krajów pozaunijnych wyeksportowano artykuły rolno-spożywcze z Polski o wartości ponad 1,5 mld EUR, niższej o 3,9% r/r. Sprzedaż zagraniczna tych towarów do Wielkiej Brytanii osiągnęła nieco powyżej 0,3 mld EUR, obniżając się o 20,0% r/r.

W strukturze towarowej polskiego eksportu artykułów rolno-spożywczych dominowały: żywiec, mięso i jego przetwory (19,6% eksportu ogółem), ziarno zbóż i jego przetwory (16,4%) oraz tytoń i wyroby tytoniowe (10,9%).

Import artykułów rolno-spożywczych w styczniu-lutym 2021 wyniósł 1,8 mld EUR i był niższy o 8,6% r/r. Dodatnie saldo wymiany handlowej tych towarów osiągnęło 3,8 mld EUR, wzrastając o 9,6% r/r.