2021-03-16

Według wstępnych danych GUS, eksport towarów rolno-spożywczych w styczniu 2021 osiągnął nieco ponad 2,4 mld EUR, obniżając się o 8,6% w skali roku, w tym eksport żywności i zwierząt żywych wyniósł 2,0 mld EUR i spadł o 8,1% r/r. Do spadku eksportu rolno-spożywczego przyczyniło się przede wszystkich istotne obniżenie eksportu wyrobów z tytoniu (-24,3% r/r) oraz mięsa i podrobów jadalnych (-24,1% r/r). Spadek sprzedaży zagranicznej mięsa był efektem kontynuacji negatywnego wpływu grypy ptaków i obniżenia popytu w sektorze HoReCa w następstwie wprowadzenia restrykcji gospodarczych. Natomiast w przypadku zbóż kontynuowany był silny wzrost eksportu (30,6% r/r).

W styczniu 2021 spadł udział eksportu artykułów rolno-spożywczych w polskim eksporcie ogółem do 12,7% wobec 14,3% notowanych w całym 2020, przy 10,4-procentowym udziale w eksporcie ogółem kategorii żywność i zwierzęta żywe wobec 11,3% obserwowanych w całym 2020.

Wpływ na słabsze wyniki eksportu artykułów rolno-spożywczych w styczniu 2021 miał negatywny efekt kalendarzowy oraz brexit, a także roczna aprecjacja złotego wobec dolara amerykańskiego – pogarszająca konkurencyjność cenową polskich produktów na rynkach pozaunijnych. Natomiast osłabienie złotego wobec euro wspierało eksport na rynek UE.

Głównym partnerem handlowym Polski w tej grupie towarów są kraje UE-27, do których eksport artykułów rolno-spożywczych obniżył się o 9,7% r/r i wyniósł 1,7 mld EUR, stanowiąc 71,0% eksportu tych towarów ogółem. Największym odbiorcą polskiej żywności były Niemcy (577,0 mln EUR), a kolejnymi Włochy (162,8 mln EUR), Holandia (147,2 mln EUR) oraz Francja (145,9 mln EUR).

W styczniu 2021 do krajów pozaunijnych wyeksportowano artykuły rolno-spożywcze z Polski o wartości nieco ponad 0,7 mld EUR, niższej o 5,7% r/r. Eksport tych towarów do Wielkiej Brytanii osiągnął niespełna 0,2 mld EUR, obniżając się o 29,1% r/r.

W strukturze towarowej polskiego eksportu artykułów rolno-spożywczych dominowały: żywiec, mięso i jego przetwory (20,4% eksportu ogółem), ziarno zbóż i jego przetwory (16,2%) oraz tytoń i wyroby tytoniowe (9,0%).

Import artykułów rolno-spożywczych w styczniu 2021 wyniósł 1,6 mld EUR i był niższy o 14,9% r/r. Dodatnie saldo wymiany handlowej tych towarów osiągnęło 0,8 mld EUR, wzrastając o 7,5% r/r.