2021-06-21

Według wstępnych danych GUS, eksport towarów rolno-spożywczych w okresie styczeń-kwiecień 2021 osiągnął 11,6 mld EUR, wzrastając o 2,4% w skali roku, w tym eksport żywności i zwierząt żywych wyniósł 9,3 mld EUR i zwiększył się o 2,7% r/r. Do wzrostu eksportu rolno-spożywczego przyczyniło się przede wszystkim zwiększenie eksportu: różnych przetworów spożywczych (o 13,9% r/r), pozostałości i odpadów przemysłu spożywczego, gotowej karmy dla zwierząt (o 15,7% r/r) oraz kontynuacja silnej sprzedaży zagranicznej zbóż (o 11,6% r/r). Natomiast negatywnie oddziaływał spadek eksportu mięsa i podrobów jadalnych (-5,7% r/r), co było kontynuacją niekorzystnego wpływu grypy ptaków i niskiego popytu w sektorze HoReCa w następstwie wprowadzenia restrykcji gospodarczych, a także - zmniejszenie eksportu wyrobów z tytoniu (-5,4% r/r).

Korzystnie na wyniki eksportu artykułów rolno-spożywczych w 4 pierwszych miesiącach 2021 oddziaływały wyniki marca i kwietnia (przy niskiej bazie odniesienia z 2020) oraz osłabienie złotego wobec euro, które wciąż wspierało eksport na rynek UE. Niekorzystny był wpływ słabszych odczytów ze stycznia i z lutego (łączny spadek w tym okresie o 2,6% r/r) oraz brexit, a także roczna aprecjacja złotego wobec dolara amerykańskiego – pogarszająca konkurencyjność cenową polskich produktów na rynkach pozaunijnych. Według badań NBP, poziom kursów walutowych nadal pozostaje opłacalny dla eksporterów.

Eksport artykułów rolno-spożywczych do krajów UE-27 wzrósł o 3,6% r/r i wyniósł ponad 8,2 mld EUR, stanowiąc 71,0% polskiego eksportu tych towarów ogółem. Spośród krajów UE-27, największym odbiorcą polskiej żywności były Niemcy (2,8 mld EUR), a kolejnymi: Francja (692,2 mln EUR), Holandia (670,7 mln EUR), Włochy (636,7 mln EUR) oraz Czechy (480,8 mln EUR). Do krajów pozaunijnych wyeksportowano artykuły rolno-spożywcze z Polski o wartości blisko 3,4 mld EUR, minimalnie niższej o 0,2% r/r. Sprzedaż zagraniczna tych towarów do Wielkiej Brytanii osiągnęła 0,9 mld EUR, obniżając się o 14,5% r/r.

W styczniu-kwietniu 2021 udział eksportu artykułów rolno-spożywczych w polskim eksporcie ogółem spadł do 12,9% wobec 15,0% notowanych w analogicznym okresie 2020, przy także niższym 10,3-procentowym udziale w eksporcie ogółem kategorii żywość i zwierzęta żywe wobec 12,0% obserwowanych w tych miesiącach 2020.

W strukturze towarowej polskiego eksportu artykułów rolno-spożywczych dominowały: żywiec, mięso i jego przetwory (19,9% eksportu ogółem), ziarno zbóż i jego przetwory (15,6%) oraz tytoń i wyroby tytoniowe (11,0%).

Import artykułów rolno-spożywczych w styczniu-kwietniu 2021 wyniósł 7,7 mld EUR i był niższy o 0,4% r/r. Dodatnie saldo wymiany handlowej tych towarów osiągnęło blisko 3,9 mld EUR, wzrastając o 8,7% r/r.