2021-07-15

Według wstępnych danych GUS, eksport towarów rolno-spożywczych w okresie styczeń-maj 2021 osiągnął 14,5 mld EUR, wzrastając o 3,8% w skali roku, w tym eksport żywności i zwierząt żywych wyniósł 11,5 mld EUR i zwiększył się o 4,1% r/r. Do wzrostu sprzedaży rolno-spożywczej przyczyniło się przede wszystkim zwiększenie eksportu: różnych przetworów spożywczych (o 15,4% r/r), pozostałości i odpadów przemysłu spożywczego, gotowej karmy dla zwierząt (również o 15,4% r/r) oraz kontynuacja silnej sprzedaży zagranicznej zbóż (o 10,6% r/r), choć dynamika w kwietniu i maju wyhamowała z uwagi na malejące zapasy zbóż w kraju. Natomiast negatywnie oddziaływało obniżenie eksportu wyrobów z tytoniu (-4,1% r/r) oraz słabszy niż przed miesiącem spadek eksportu mięsa i podrobów jadalnych (-1,9% r/r vs -5,3% po kwietniu), co było konsekwencją odbicia cen mięsa i luzowania restrykcji gospodarczych w 2q21, choć ujemnie na sprzedaż oddziaływała grypa ptaków (rekordowa liczba ognisk w sezonie 2020/21).

Korzystnie na wyniki eksportu artykułów rolno-spożywczych w 5 pierwszych miesiącach 2021 wpłynęły wyniki marca, kwietnia i maja (przy niskiej bazie odniesienia z 2020) oraz osłabienie złotego wobec euro, które wciąż wspierało eksport na rynek UE. Natomiast niekorzystne było oddziaływanie słabszych odczytów z początku roku (łączny spadek w tym okresie styczeń-luty o 2,6% r/r) oraz brexit, a także roczna aprecjacja złotego wobec dolara amerykańskiego – pogarszająca konkurencyjność cenową polskich produktów na rynkach pozaunijnych. Według badań NBP, poziom kursów walutowych nadal pozostaje opłacalny dla eksporterów.

Eksport artykułów rolno-spożywczych do krajów UE-27 wzrósł o 5,6% r/r i wyniósł prawie 10,3 mld EUR, stanowiąc 71,2% polskiego eksportu tych towarów ogółem. Spośród krajów UE-27, największym odbiorcą polskiej żywności były Niemcy (3,5 mld EUR), a kolejnymi: Francja (0,9 mld EUR), Holandia (0,8 mld EUR), Włochy (0,8 mld EUR) oraz Czechy (0,6 mld EUR). Do krajów pozaunijnych wyeksportowano artykuły rolno-spożywcze o wartości blisko 4,2 mld EUR, minimalnie niższej o 0,3% w skali roku. Sprzedaż zagraniczna tych towarów do Wielkiej Brytanii osiągnęła prawie 1,1 mld EUR, obniżając się o 13,2% r/r.

W styczniu-maju 2021 udział eksportu artykułów rolno-spożywczych w polskim eksporcie ogółem utrzymał się na poziomie 12,8% - takim samym jak po 4 pierwszych miesiącach br. Dla porównania udział ten w analogicznym okresie 2020 był wyższy i osiągnął 15,2%. Udział kategorii żywość i zwierzęta żywe w eksporcie ogółem spadł w styczniu-maju 2021 o 0,1pp w ciągu miesiąca do 10,2%, podczas gdy przed rokiem wyniósł 12,1%.

W strukturze towarowej polskiego eksportu artykułów rolno-spożywczych dominowały: żywiec, mięso i jego przetwory (20,2% eksportu ogółem), ziarno zbóż i jego przetwory (15,3%) oraz tytoń i wyroby tytoniowe (11,3%).

Import artykułów rolno-spożywczych w styczniu-maju 2021 wyniósł 9,7 mld EUR i był wyższy o 2,1% r/r. Dodatnie saldo wymiany handlowej tych towarów osiągnęło blisko 4,8 mld EUR, wzrastając o 7,6% r/r.