2021-08-17

Według wstępnych danych GUS, eksport towarów rolno-spożywczych w okresie styczeń-czerwiec 2021 osiągnął 17,6 mld EUR, wzrastając o 5,7% w skali roku, w tym eksport żywności i zwierząt żywych wyniósł prawie 14,0 mld EUR i zwiększył się o 6,4% r/r. Do wzrostu sprzedaży rolno-spożywczej przyczyniło się przede wszystkim zwiększenie eksportu: różnych przetworów spożywczych (o 16,7% r/r), pozostałości i odpadów przemysłu spożywczego, gotowej karmy dla zwierząt (o 16,2% r/r) oraz kontynuacja silnej sprzedaży zagranicznej zbóż (o 13,9% r/r). Dodatkowym czynnikiem były zdecydowanie wyższe niż przed rokiem ceny surowców rolnych na rynkach światowych. Natomiast negatywnie oddziaływało obniżenie eksportu wyrobów z tytoniu (-3,7% r/r), nasion i owoców oleistych (-5,6% r/r) oraz materiałów roślinnych do wyplatania (-4,3% r/r).  

Korzystnie na wyniki eksportu artykułów rolno-spożywczych w 1h21 wpłynęły wyniki marca, kwietnia, maja i czerwca (przy niskiej bazie odniesienia z 2020) oraz osłabienie złotego wobec euro w skali roku, które wciąż wspierało eksport na rynek UE. Natomiast niekorzystne było oddziaływanie słabszych odczytów z początku roku (łączny spadek w tym okresie styczeń-luty o 2,6% r/r) oraz brexit, a także roczna aprecjacja złotego wobec dolara amerykańskiego – pogarszająca konkurencyjność cenową polskich produktów na rynkach pozaunijnych. Według badań NBP, poziom kursów walutowych nadal pozostaje opłacalny dla eksporterów.

Eksport artykułów rolno-spożywczych do krajów UE-27 wzrósł o 7,3% r/r i wyniósł prawie 12,6 mld EUR, stanowiąc 71,5% polskiego eksportu tych towarów ogółem. Spośród krajów UE-27, największym odbiorcą polskiej żywności były Niemcy (4,3 mld EUR), a kolejnymi: Francja (1,0 mld EUR), Holandia (1,0 mld EUR), Włochy (0,9 mld EUR) oraz Czechy (0,7 mld EUR). Do krajów pozaunijnych wyeksportowano artykuły rolno-spożywcze o wartości 5,0 mld EUR, o 1,8% wyższej w skali roku. Sprzedaż zagraniczna tych towarów do Wielkiej Brytanii osiągnęła prawie 1,4 mld EUR, obniżając się o 9,0% r/r.

W styczniu-czerwcu 2021 udział eksportu artykułów rolno-spożywczych w polskim eksporcie ogółem lekko wzrósł do 12,9% wobec 12,8% po 5 pierwszych miesiącach br. Dla porównania udział ten w analogicznym okresie 2020 był wyższy i osiągnął 14,4%. Udział kategorii żywość i zwierzęta żywe w eksporcie ogółem w 1h21 był taki sam jak w okresie styczeń-maj 2021 i osiągnął 10,2%, podczas gdy przed rokiem wyniósł 11,9%.

W strukturze towarowej polskiego eksportu artykułów rolno-spożywczych dominowały: żywiec, mięso i jego przetwory (20,5% eksportu ogółem), ziarno zbóż i jego przetwory (14,9%) oraz tytoń i wyroby tytoniowe (11,5%).

Import artykułów rolno-spożywczych w 1h21 wyniósł 11,8 mld EUR i był wyższy o 4,6% r/r. Dodatnie saldo wymiany handlowej tych towarów osiągnęło nieco ponad 5,8 mld EUR, wzrastając o 8,1% r/r.