2021-10-18

Według wstępnych danych GUS, eksport towarów rolno-spożywczych w okresie styczeń-sierpień 2021 osiągnął 23,7 mld EUR, wzrastając o 6,4% w skali roku, w tym eksport żywności i zwierząt żywych wyniósł 18,8 mld EUR i zwiększył się o 7,3% r/r. Do wzrostu sprzedaży rolno-spożywczej przyczyniło się przede wszystkim zwiększenie eksportu: różnych przetworów spożywczych (+17,6% r/r), pozostałości i odpadów przemysłu spożywczego, gotowej karmy dla zwierząt (+17,5% r/r) oraz kontynuacja silnej sprzedaży zagranicznej zbóż (+16,0% r/r). Wyższe niż przed rokiem ceny surowców rolnych notowane na rynkach światowych podbiły wartość eksportu tych towarów. Natomiast negatywnie oddziaływało obniżenie eksportu przede wszystkim wyrobów z tytoniu (-4,3% r/r), a także w mniejszym stopniu - nasion i owoców oleistych (-4,1% r/r) oraz zwierząt żywych (-4,3% r/r).

Korzystnie na wyniki eksportu artykułów rolno-spożywczych w pierwszych ośmiu miesiącach 2021 wpłynęły wyniki poszczególnych miesięcy między marcem a sierpniem oraz osłabienie złotego wobec euro w skali roku, które wciąż wspierało eksport na rynek UE. Natomiast niekorzystne było oddziaływanie brexitu, a także roczna aprecjacja złotego wobec dolara amerykańskiego – pogarszająca konkurencyjność cenową polskich produktów na rynkach pozaunijnych. Wyniki badań NBP wskazują, że poziomy kursów walutowych nadal pozostają opłacalne dla eksporterów.

Sam sierpień 2021 przyniósł odbicie dynamiki eksportu produktów rolno-spożywczych do 12,3% r/r z niskiego poziomu 3,9% r/r w lipcu oraz wobec +10,7% r/r w 2q21.

Eksport artykułów rolno-spożywczych do krajów UE-27 wzrósł o 7,7% r/r i wyniósł prawie 17,1 mld EUR, stanowiąc 72,1% polskiego eksportu tych towarów ogółem. Spośród krajów UE-27, największym odbiorcą polskiej żywności były Niemcy (5,9 mld EUR), a kolejnymi: Holandia (1,4 mld EUR), Francja (1,4 mld EUR), Włochy (1,3 mld EUR) oraz Czechy (1,0 mld EUR).

Do krajów pozaunijnych wyeksportowano artykuły rolno-spożywcze o wartości około 6,6 mld EUR, o 3,1% wyższej w skali roku. Normalizuje się handel z Wielką Brytanią po znaczących spadkach w pierwszej części roku. W całym okresie styczeń-sierpień 2021 sprzedaż zagraniczna tych towarów do Wielkiej Brytanii osiągnęła prawie 1,9 mld EUR, obniżając się o 6,0% r/r wobec -8,2% r/r po lipcu 2021 i -9,6% r/r w 1h21. W sierpniu eksport rolno-spożywczy do tego kraju zwiększył się o 9,7% r/r.

W styczniu-sierpniu 2021 udział eksportu artykułów rolno-spożywczych w polskim eksporcie ogółem lekko wzrósł do 13,0% vs 12,8% w pierwszych siedmiu miesiącach br. Dla porównania udział ten w analogicznym okresie 2020 był wyższy i osiągnął 14,9%. Udział kategorii żywość i zwierzęta żywe w eksporcie ogółem w pierwszych 8 miesiącach 2021 nieznacznie wzrósł do 10,3% z 10,2% w okresie styczeń-lipiec 2021, podczas gdy przed rokiem wyniósł 11,7%.

W strukturze towarowej polskiego eksportu artykułów rolno-spożywczych dominowały: żywiec, mięso i jego przetwory (20,5% eksportu ogółem), ziarno zbóż i jego przetwory (14,4%) oraz tytoń i wyroby tytoniowe (11,3%).

Import artykułów rolno-spożywczych w styczniu-sierpniu 2021 wyniósł 15,7 mld EUR i był wyższy o 5,0% r/r. Dodatnie saldo wymiany handlowej tych towarów osiągnęło prawie 8,0 mld EUR, wzrastając o 9,1% r/r.