2021-12-16

Według wstępnych danych GUS, eksport towarów rolno-spożywczych w okresie styczeń-październik 2021 osiągnął 30,5 mld EUR, wzrastając o 6,7% w skali roku, w tym eksport żywności i zwierząt żywych wyniósł 24,3 mld EUR i zwiększył się o 8,3% r/r. Do wzrostu sprzedaży rolno-spożywczej przyczyniło się przede wszystkim zwiększenie eksportu: różnych przetworów spożywczych (+16,4% r/r), pozostałości i odpadów przemysłu spożywczego, gotowej karmy dla zwierząt (+16,7% r/r), mięsa i podrobów jadalnych (o 5,5% r/r) oraz kontynuacja silnej sprzedaży zagranicznej zbóż (+16,2% r/r). Wartość eksportu tych towarów podbiły wyższe niż przed rokiem ceny surowców rolnych notowane na rynkach światowych. Natomiast negatywnie oddziaływało obniżenie sprzedaży zagranicznej przede wszystkim wyrobów z tytoniu (-6,9% r/r), a także - w znacznie mniejszym stopniu - zwierząt żywych (-7,6% r/r).

Korzystnie na wyniki eksportu artykułów rolno-spożywczych w pierwszych 10 miesiącach 2021 wpłynęły wyniki między marcem a październikiem oraz osłabienie złotego wobec euro w skali roku, które wciąż wspierało eksport na rynek UE. Natomiast nadal niekorzystne było oddziaływanie brexitu, a także roczna aprecjacja złotego wobec dolara amerykańskiego – pogarszająca konkurencyjność cenową polskich produktów na rynkach pozaunijnych. Według wyników badań NBP, poziomy kursów walutowych nadal pozostają opłacalne dla eksporterów.

Sam październik 2021 przyniósł osłabienie dynamiki eksportu produktów rolno-spożywczych do 4,3% r/r z 8,7% r/r we wrześniu oraz wobec średnio +8,9% r/r w 3q21.

W okresie styczeń-październik 2021 eksport artykułów rolno-spożywczych do krajów UE-27 wzrósł o 8,0% r/r i wyniósł nieznacznie ponad 22,0 mld EUR, stanowiąc 72,2% polskiego eksportu tych towarów ogółem. Spośród krajów UE-27, największym odbiorcą polskiej żywności były Niemcy (7,6 mld EUR), a kolejnymi: Holandia (1,8 mld EUR), Francja (1,8 mld EUR) i Włochy (1,6 mld EUR).

Do krajów pozaunijnych w pierwszych 10 miesiącach 2021 wyeksportowano artykuły rolno-spożywcze o wartości prawie 9,1 mld EUR, o 3,5% wyższej w skali roku vs 3,6% r/r po 9 miesiącach br. Normalizuje się handel z Wielką Brytanią po znaczących spadkach w pierwszej części roku (-9,6% r/r w 1h21). W całym okresie styczeń-październik 2021 sprzedaż zagraniczna tych towarów do Wielkiej Brytanii przekroczyła poziom 2,4 mld EUR, obniżając się o 5,7% r/r wobec spadku o 6,1% r/r notowanego po wrześniu br.

W okresie styczeń-październik 2021 udział eksportu artykułów rolno-spożywczych w polskim eksporcie ogółem pozostał na poziomie 13,1% - notowanym też po pierwszych 9 miesiącach br. Dla porównania udział ten w analogicznym okresie 2020 był wyższy i osiągnął 14,5%. Udział kategorii żywość i zwierzęta żywe w eksporcie ogółem w pierwszych 10 miesiącach 2021 osiągnął 10,4% - tyle samo co w okresie styczeń-wrzesień 2021, podczas gdy przed rokiem wyniósł 11,4%.

W strukturze towarowej polskiego eksportu artykułów rolno-spożywczych dominowały: żywiec, mięso i jego przetwory (20,4% eksportu ogółem), ziarno zbóż i jego przetwory (14,5%) oraz tytoń i wyroby tytoniowe (11,3%).

Import artykułów rolno-spożywczych w okresie styczeń-październik 2021 wyniósł blisko 20,0 mld EUR i był wyższy o 5,7% r/r vs 5,6% po wrześniu br. Dodatnie saldo wymiany handlowej tych towarów osiągnęło nieco ponad 10,5 mld EUR, wzrastając o 8,8% r/r – o 1,2pp mniej niż po 9 miesiącach br.