2021-11-18

Według wstępnych danych GUS, eksport towarów rolno-spożywczych w okresie styczeń-wrzesień 2021 osiągnął 27,1 mld EUR, wzrastając o 6,9% w skali roku, w tym eksport żywności i zwierząt żywych wyniósł 21,6 mld EUR i zwiększył się o 8,1% r/r. Do wzrostu sprzedaży rolno-spożywczej przyczyniło się przede wszystkim zwiększenie eksportu: różnych przetworów spożywczych (+17,0% r/r), pozostałości i odpadów przemysłu spożywczego, gotowej karmy dla zwierząt (+17,9% r/r) oraz kontynuacja silnej sprzedaży zagranicznej zbóż (+18,2% r/r). Wyższe niż przed rokiem ceny surowców rolnych notowane na rynkach światowych podbiły wartość eksportu tych towarów. Natomiast negatywnie oddziaływało obniżenie sprzedaży zagranicznej przede wszystkim wyrobów z tytoniu (-5,1% r/r), a także, w znacznie mniejszym stopniu, zwierząt żywych (-7,4% r/r) oraz nasion i owoców oleistych (-1,8% r/r).

Korzystnie na wyniki eksportu artykułów rolno-spożywczych w 1-3q21 wpłynęły wyniki poszczególnych miesięcy między marcem a wrześniem oraz osłabienie złotego wobec euro w skali roku, które wciąż wspierało eksport na rynek UE. Natomiast nadal niekorzystne było oddziaływanie brexitu, a także roczna aprecjacja złotego wobec dolara amerykańskiego – pogarszająca konkurencyjność cenową polskich produktów na rynkach pozaunijnych. Wyniki badań NBP wskazują, że poziomy kursów walutowych nadal pozostają opłacalne dla eksporterów.

Sam wrzesień 2021 przyniósł osłabienie dynamiki eksportu produktów rolno-spożywczych do 7,6% r/r z najwyższego w 2021 poziomu 14,1% r/r w sierpniu oraz wobec +10,7% r/r w 2q21.

W pierwszych dziewięciu miesiącach 2021 eksport artykułów rolno-spożywczych do krajów UE-27 wzrósł o 8,1% r/r i wyniósł prawie 19,6 mld EUR, stanowiąc 72,3% polskiego eksportu tych towarów ogółem. Spośród krajów UE-27, największym odbiorcą polskiej żywności były Niemcy (6,7 mld EUR), a kolejnymi: Holandia (1,6 mld EUR), Francja (1,6 mld EUR), Włochy (1,4 mld EUR) oraz Czechy (1,1 mld EUR).

Do krajów pozaunijnych w 1-3q21 wyeksportowano artykuły rolno-spożywcze o wartości 7,5 mld EUR, o 3,7% wyższej w skali roku vs 3,0% r/r po ośmiu miesiącach br. Normalizuje się handel z Wielką Brytanią po znaczących spadkach w pierwszej części roku (-9,6% r/r w 1h21). W całym okresie styczeń-wrzesień 2021 sprzedaż zagraniczna tych towarów do Wielkiej Brytanii przekroczyła poziom 2,1 mld EUR, obniżając się o 5,8% r/r wobec spadku o 6,2% r/r notowanego po sierpniu 2021 oraz spadku o 8,2% r/r po lipcu.

W okresie styczeń-wrzesień 2021 udział eksportu artykułów rolno-spożywczych w polskim eksporcie ogółem lekko wzrósł do 13,1% vs 13,0% w pierwszych ośmiu miesiącach br. Dla porównania udział ten w analogicznym okresie 2020 był wyższy i osiągnął 14,7%. Udział kategorii żywość i zwierzęta żywe w eksporcie ogółem w pierwszych 9 miesiącach 2021 nieznacznie wzrósł do 10,4% z 10,3% w okresie styczeń-sierpień 2021, podczas gdy przed rokiem wyniósł 11,6%.

W strukturze towarowej polskiego eksportu artykułów rolno-spożywczych dominowały: żywiec, mięso i jego przetwory (20,4% eksportu ogółem), ziarno zbóż i jego przetwory (14,5%) oraz tytoń i wyroby tytoniowe (11,3%).

Import artykułów rolno-spożywczych w okresie styczeń-wrzesień 2021 wyniósł 17,8 mld EUR i był wyższy o 5,5% r/r vs 5,3% po sierpniu br. Dodatnie saldo wymiany handlowej tych towarów osiągnęło prawie 9,3 mld EUR, wzrastając o 9,6% r/r – o 0,2pp mniej niż po 8 miesiącach br.