2018-11-13

Eksport polskich produktów pochodzenia roślinnego do państw pozaeuropejskich od przyszłego roku będzie usprawniony dzięki nowym przepisom dot. wymagań fitosanitarnych.

Wsparciem dla eksportujących rolników będzie nowa ustawa ułatwiająca spełnienie wymagań importowych państw spoza UE dot. bezpieczeństwa fitosanitarnego towarów pochodzenia roślinnego. Jej głównym celem jest ujednolicenie przepisów w zakresie bezpieczeństwa fitosanitarnego eksportowanych produktów roślinnych obowiązujących w Polsce i państwach trzecich. Działanie to wiąże się z podjętymi inicjatywami Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi mającymi na celu zwiększenie eksportu polskich produktów rolnych na rynki o tzw. ,,zamkniętym systemie importowym”. Ustawa umocni również wizerunek Polski, jako wiarygodnego i solidnego eksportera.

Ustawa ma za zadanie m.in:

  • Usprawnienie procedur administracyjnych Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa wykonywanych na podstawie ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin oraz ustawy z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym;
  • Uproszczenie prowadzenia wymiany międzynarodowej produktami roślinnymi;
  • Zwiększenie efektywności współpracy pomiędzy jednostkami administracyjnymi tj.: Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa;

 

W związku z wejściem w życie nowej ustawy nowelizacji podlegają ustawy:

  • z dnia 18 grudnia 2003 r. ochronie roślin;
  • z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie;
  • z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym;
  • z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin.

 

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.