2021-05-21

Według wstępnych danych GUS, eksport towarów rolno-spożywczych w 1q21 osiągnął nieco ponad 8,6 mld EUR, obniżając się o 0,6% w skali roku, w tym eksport żywności i zwierząt żywych wyniósł ponad 6,9 mld EUR i spadł o 0,4% r/r. Do spadku eksportu rolno-spożywczego przyczyniło się przede wszystkim obniżenie eksportu mięsa i podrobów jadalnych (-13,3% r/r) – była to kontynuacja negatywnego wpływu grypy ptaków i niskiego popytu w sektorze HoReCa w następstwie wprowadzenia restrykcji gospodarczych. Negatywnie oddziaływał również spadek eksportu wyrobów z tytoniu (-7,6% r/r). Natomiast w przypadku zbóż kontynuowany był silny wzrost sprzedaży zagranicznej (15,6% r/r). Istotne zwiększenie eksportu zanotowano także w kategorii pozostałości i odpady przemysłu spożywczego, gotowa karma dla zwierząt (16,0% r/r).

W 1q21 udział eksportu artykułów rolno-spożywczych w polskim eksporcie ogółem spadł do 13,0% wobec 14,2% notowanych w 1q20, przy 10,5-procentowym udziale w eksporcie ogółem kategorii żywność i zwierzęta żywe wobec 11,4% obserwowanych w analogicznym okresie 2020.

Wpływ na słabsze wyniki eksportu artykułów rolno-spożywczych w 1q21 miał negatywny efekt stycznia, w którym eksport ten spadł o 8,6% r/r oraz brexit, a także roczna aprecjacja złotego wobec dolara amerykańskiego – pogarszająca konkurencyjność cenową polskich produktów na rynkach pozaunijnych. Natomiast osłabienie złotego wobec euro wspierało eksport na rynek UE. Wciąż jednak wg badań NBP poziom kursów walutowych pozostaje opłacalny dla eksporterów.

Eksport artykułów rolno-spożywczych do krajów UE-27 wzrósł o 0,2% r/r i wyniósł ponad 6,1 mld EUR, stanowiąc 71,2% eksportu tych towarów ogółem. Spośród krajów UE-27, największym odbiorcą polskiej żywności były Niemcy (2,1 mld EUR), a kolejnymi: Francja (500,6 mln EUR), Włochy (492,5 mln EUR), Holandia (491,6 mln EUR) oraz Czechy (350,3 mln EUR).

W 1q21 do krajów pozaunijnych wyeksportowano artykuły rolno-spożywcze z Polski o wartości blisko 2,5 mld EUR, niższej o 2,6% r/r. Sprzedaż zagraniczna tych towarów do Wielkiej Brytanii osiągnęła nieco powyżej 0,6 mld EUR, obniżając się o 17,3% r/r.

W strukturze towarowej polskiego eksportu artykułów rolno-spożywczych dominowały: żywiec, mięso i jego przetwory (19,8% eksportu ogółem), ziarno zbóż i jego przetwory (16,0%) oraz tytoń i wyroby tytoniowe (11,0%).

Import artykułów rolno-spożywczych w 1q21 wyniósł prawie 5,8 mld EUR i był niższy o 3,4% r/r. Dodatnie saldo wymiany handlowej tych towarów osiągnęło blisko 2,9 mld EUR, wzrastając o 5,6% r/r.