2020-03-16

W celu walki z negatywnymi dla gospodarki światowej skutkami koronwirusa Bank Centralny Stanów Zjednoczonych podjął w trybie nadzwyczajnym decyzję o obniżeniu stopy procentowe do zera i rozpoczął program skupu aktywów QE o wartości 700 mld USD.

Operacje te są skoordynowane z działaniami Bank of England (BoE), oraz bankami centralnymi Japonii, Kanady, Szwajcarii i Europejskim Bankiem Centralnym (EBC) i mają zapewnić globalną płynność systemu finansowego dzięki obniżeniu oprocentowania kredytów dolarowych. W efekcie tych działań banki na świecie będą mieć wystarczający dostęp do dolarów USA, aby móc udzielać pożyczek przedsiębiorstwom działającym poza Stanami Zjednoczonymi. Ponadto sześć banków centralnych, które podjęły niedzielną interwencję, planuje zaoferować trzymiesięczne kredyty dolarowe oprocentowane niżej niż obecnie.

W ciągu miesiąca stopy procentowe w USA spadły z 1,5 do niemal 0%. Równolegle uruchomiony został program skupu obligacji QE o wartości 700 mld USD z czego 500 mld USD ma zostać przeznaczone na skup obligacji skarbowych USA, a pozostałe 200 mld USD na inne papiery wartościowe. 

Decyzja FED nie wpłynęła istotnie na wartość dolara. Amerykańska waluta w stosunku do złotówki pozostaje do piątkowego zamknięcia na niezmienionym poziomie, należy jednak zaznaczyć, że w minionym tygodniu miało miejsce silne umocnienie amerykańskiej waluty.