2022-07-25

W lipcu 2022 miał miejsce IX dialog wysokiego szczebla Unii Europejskiej w dziedzinie gospodarki i handlu, zgodnie z zapowiedziami na kwietniowym 23. dwustronnym szczycie UE i Chin. Tematyka dialogu wysokiego szczebla była szeroka i obejmowała m.in.: wyzwania gospodarcze o skali światowej, zakłócenia w łańcuchach dostaw spowodowane pandemią COVID-19, wpływ wojny w Ukrainie (w tym: na rynek żywności, energii oraz rynki finansowe), kwestie dwustronnego handlu i inwestycji oraz intensyfikację współpracy w zakresie usług finansowych.

Odnosząc się do napaści Rosji na Ukrainę, UE ze zrozumieniem przyjęła gotowość Chin do współpracy na rzecz zapewnienia stabilności światowych rynków i rozwiązania problemu globalnego braku bezpieczeństwa żywnościowego, w tym poprzez eksport nawozów.

Strona unijna przedstawiła propozycje umożliwiające zintensyfikowanie prac nad umorzeniem zadłużenia krajów o niskim dochodzie (w stosunkach dwustronnych, jak i w ramach grupy G-20).

UE i Chiny zgodziły się wspólnie pracować nad reformą Światowej Organizacji Handlu, w tym, aby ograniczyć globalne zakłócenia dotyczące subsydiów przemysłowych i nadwyżek mocy produkcyjnych.

Obie strony dialogu dyskutowały kwestię zapobiegania zakłóceniom w łańcuchu dostaw oraz wskazały na konieczność zwiększenia przejrzystości i wymiany informacji na temat dostaw niektórych surowców krytycznych i innych produktów.

Zdaniem unijnej komisarz ds. stabilności finansowej M. McGuinness konieczna jest kontynuacja współpracy w kwestiach regulacji finansowych, w tym uwzględniających zielone finansowanie, które wspiera realizację celów klimatycznych. Stronom udało się omówić rozwiązania, które ułatwią europejskim instytucjom finansowym funkcjonowanie w Chinach, w tym firmom leasingowym. Obie strony pozytywnie oceniły podpisanie protokołu ustaleń między Ludowym Bankiem Chin a Europejskim Urzędem Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych, dzięki któremu europejskie banki będą miały zapewniony dostęp do izby rozliczeniowej w Szanghaju.

W ramach walki z pandemią COVID-19 UE zaproponowała dalszą współpracę i rozmowy oraz zachęciła Chiny do zrewidowania polityki wstrzymywania lotów, utrudniających czasowo funkcjonowanie transportu lotniczego.

Wymiana handlowa pomiędzy UE a Chinami jest znacząca - w 2021 wartość importu z Chin do UE wyniosła 472 mld EUR, a wartość unijnego eksportu do Chin osiągnęła 223 mld EUR. Chiny były największym partnerem w unijnym imporcie (z udziałem 22,4%) i trzecim partnerem handlowym UE w eksporcie (z udziałem 10,2%).

UE i Chiny uzgodniły, że kolejne posiedzenie w ramach dialogu wysokiego szczebla odbędzie się w 2023.