2022-07-22

Zgodnie z danymi Eurostatu, w lipcu 2022 narodowa płaca minimalna obowiązywała w 21 krajach UE-27 – z wyjątkiem Austrii, Cypru, Danii, Finlandii, Szwecji oraz Włoch.

W lipcu 2022 najwyższy poziom płacy minimalnej zanotowano tradycyjnie w Luksemburgu i było to 2313 EUR, na drugim miejscu uplasowała się Belgia (1842 EUR), a trzecią lokatę zajęła Irlandia (1775 EUR). Z kolei najniższe minimalne wynagrodzenie w UE-27 obserwowano w Bułgarii na poziomie 363 EUR. Nieco wyższa była płaca minimalna na Łotwie (500 EUR) oraz na Węgrzech (504 EUR).

Zróżnicowanie pomiędzy najwyższą a najniższą płacą minimalną w UE-27 pozostało wysokie, jednak obniżyło się w lipcu 2022 do 6,4-krotności wobec 6,8-krotności w styczniu 2022 oraz przeciętnie 6,6-krotności zanotowanej w całym 2021.

W skali roku minimalne wynagrodzenie w UE-27 wyrażone w EUR wzrosło najbardziej: na Litwie (13,7%), w Belgii (13,3%) oraz w Estonii (12,0%). Natomiast najniższą roczną dynamikę płacy minimalnej w UE-27 obserwowano na Łotwie (brak zmian r/r) i na Malcie (1,0%). Relatywnie niski był również wzrost płacy minimalnej w Irlandii (2,9% r/r) oraz w Holandii (3,2% r/r).

W Polsce minimalne wynagrodzenie wyniosło blisko 642 EUR i ukształtowało się na 6. miejscu w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, podczas gdy w styczniu 2022 plasowało się na 3. pozycji w tej grupie krajów. Spadek o 3 lokaty wiązał się z brakiem podwyżek polskiego minimalnego wynagrodzenia pomiędzy styczniem a lipcem 2022, jak również z osłabieniem złotego do euro – przez co wartość płacy minimalnej spadła w 6 miesięcy o ponad 13 EUR (-2,0%), mimo braku zmian jej wartości w złotych. W regionie najniższą płacę minimalną zanotowano w Bułgarii (363 EUR), a najwyższą w Słowenii (1074 EUR), przy spadku zróżnicowania minimalnych wynagrodzeń do 3,0-krotności z 3,2-krotności w styczniu 2022 i 3,1-krotności przeciętnie w całym 2021.

W skali roku minimalne wynagrodzenie wzrosło w naszym regionie w lipcu 2022 pomiędzy 0,0% (we wspomnianej już wcześniej Łotwie) a 13,7% (na Litwie). W dalszym ciągu w krajach Europy Środkowo-Wschodniej minimalne koszty pracy pozostają na konkurencyjnym poziomie wobec pozostałych krajów UE-27.

Analizując dłuższy okres - od początku 2016, obserwujemy, że najwyższym tempem wzrostu minimalnego wynagrodzenia we wschodniej części UE-27 charakteryzowały się: Rumunia (wzrost o 122,1%), Litwa – (108,6%) oraz Czechy (78,7%). Na drugim biegunie pozostaje Łotwa, gdzie wzrost ten był najniższy w regionie i wyniósł w ciągu 6 lat zaledwie 35,1%. Dla porównania, skala wzrostu płacy minimalnej w Polsce w tym okresie osiągnęła 47,9%, plasując się na 7. miejscu w regionie.