2019-03-11

Narodowy Bank Polski opublikował ,,Raport o inflacji” zawierający projekcję, która przedstawia prognozowany rozwój sytuacji w gospodarce w roku bieżącym i dwóch kolejnych, przy założeniu stałych stóp procentowych.

Według raportu, inflacja konsumencka (CPI) w 2019 r. wyniesie 1,7%, w kolejnym roku przyśpieszy do 2,7%, a w 2021 r. obniży się do poziomu 2,5%. Inflacja bazowa według prognoz w 2019 r. wyniesie 1,6%. W 2020 r. ukształtuje się na poziomie 2,2%, a w 2021 na poziomie 2,1%. NBP, zakłada, że wpływ na zwiększającą się inflacje będą miały rosnące koszty pracy i silna presja popytowa w polskiej gospodarce. Bank centralny podkreśla, że realizacja scenariusza projekcyjnego będzie silnie uzależniona od stanu koniunktury gospodarki światowej.

NBP na lata 2019-2021 prognozuje stopniowe obniżanie się dynamiki krajowego PKB. Spowolnienie ma być jednak łagodzone przez impulsy fiskalne zapowiedziane przez rząd. Centralna ścieżka projekcji NBP zakłada wzrost PKB w 2019 na poziomie 4,0%, w 2020 r. na poziomie 3,7%, a w 2021 r. na poziomie 3,5%.