2020-08-17

W okresie styczeń-czerwiec br. obroty towarowe handlu zagranicznego wyrażone w cenach bieżących wynosiły 480,4 mld zł w eksporcie oraz 458,4 mld zł w imporcie, co dało dodatnie saldo na poziomie 22,0 mld zł. W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku saldo wyniosło 1,3 mld zł. Spadek obrotów w analizowanym okresie był związany z ograniczeniami jakie zostały wprowadzone na terenie Polski z powodu wystąpienia pandemii koronawirusa.

Głównym partnerem handlowym Polski są Niemcy, w czerwcu w eksporcie dynamika z tym partnerem wzrosła i wyniosła 109,7 proc., natomiast w imporcie obniżyła się w stosunku do czerwca ub. r. i wyniosła 94,8 proc. W pierwszym półroczu br. zauważalny jest spadek eksportu wśród kluczowych partnerów handlowych Polski, największy do Włoch, natomiast obserwowany jest wzrost importu z Korei Południowej oraz Chin.

Obroty towarowe z pierwszą dziesiątką partnerów handlowych Polski stanowiły 65,7 proc. eksportu (w analogicznym okresie ub.r. 66,7 proc.), a importu ogółem – 64,2 proc. (wobec 63,8 proc. w styczniu–czerwcu 2019r.). Udział Niemiec w eksporcie wzrósł w porównaniu z analogicznym okresem ub. r. o 0,5 p. proc. i wyniósł 28,2 proc., a w imporcie obniżył się o 0,9 p. proc. i stanowił 21,5 proc.

Polska ma największy udział w eksporcie ogółem z krajami rozwiniętymi – 86,2 proc. (w tym UE 73,3 proc.), a w imporcie – 65,2 proc. (w tym UE 55,1 proc.). Najmniejszy udział odnotowano natomiast z krajami Europy Środkowo-Wschodniej – 6,0 proc. w eksporcie ogółem oraz 6,7 proc. w imporcie.

Według danych opublikowanych przez GUS w okresie styczeń-czerwiec br. w eksporcie największy wzrost dotyczył olejów, tłuszczów, wosków, zwierzęcych i roślinnych (o 23,3 proc.), napojów i tytoniu (o 19,6 proc.), żywności i zwierząt żywych (o 7,3 proc.) oraz chemii i produktów pokrewnych (o 4,7 proc.). Natomiast spadek odnotowano m.in. w paliwach mineralnych, smarach i materiałach pochodnych (o 31,3 proc.), towarach i transakcjach niesklasyfikowanych w SITC - o 22,6 proc., maszynach i urządzeniach transportowych (o 10,4 proc.) oraz towarach przemysłowych sklasyfikowanych głównie według surowca (o 8,0 proc.).

W imporcie największy wzrost zanotowano w olejach, tłuszczach, woskach, zwierzęcych i roślinnych (o 24,7 proc.), napojach i tytoniu (o 13,8 proc.), żywności i zwierzętach żywych (o 5,7 proc.) oraz chemii i produktach pokrewnych (o 3,2 proc.). Natomiast spadek obserwowano m.in. w towarach i transakcjach niesklasyfikowanych w SITC (o 39,2 proc.), w paliwach mineralnych, smarach i materiałach pochodnych (o 29,8 proc.), maszynach i urządzeniach transportowych (o 14,5 proc.), w surowcach niejadalnych z wyjątkiem paliw (o 13,1 proc.), oraz w towarach przemysłowych sklasyfikowanych głównie według surowca(o 9,9 proc.)