2020-07-15

W okresie styczeń-maj 2020 zanotowano spadek eksportu towarów o 8,4% r/r do 90,6 mld EUR i obniżenie importu towarów o 10,5% r/r do 88,6 mld EUR. Saldo handlu zagranicznego wyniosło +2,0 mld EUR.

Według danych GUS w okresie styczeń-maj 2020 zanotowano spadek eksportu towarów o 8,4% r/r do 90,6 mld EUR. Wśród 10 głównych partnerów handlowych Polski odnotowano spadek eksportu w styczniu-maju br., który był najsilniejszy w przypadku Włoch (o 20,6% r/r). Największy udział w eksporcie miały kraje rozwinięte 86,1%, w tym Unia Europejska 73,3%, a w podziale na kraje - Niemcy (28,1%), Czechy (6,0%) oraz Wielka Brytania (5,8%). W przekroju sekcji towarowych wg nomenklatury SITC spadek eksportu zanotowano m.in. w: paliwach mineralnych, smarach i materiałach pochodnych (o 30,4% r/r), maszynach i urządzeniach transportowych (o 13,2% r/r) oraz towarach przemysłowych klasyfikowanych głównie wg surowca (o 9,1% r/r). Natomiast wzrost eksportu wg sekcji obserwowano m.in. w: olejach, tłuszczach i woskach zwierzęcych i roślinnych (o 23,3% r/r), napojach i tytoniu (o 14,4% r/r) oraz żywności i zwierzętach żywych (o 6,5% r/r).

GUS podał, że w styczniu-maju 2020 nastąpiło obniżenie importu towarów o 10,5% r/r do 88,6 mld EUR. Wśród 10 głównych partnerów handlowych Polski (według kraju wysyłki) spadek importu odnotowano w 9 krajach – najsilniejszy w przypadku Rosji (o 22,6% r/r), podczas, gdy import z Chin wzrósł o 4,6% r/r. Największy udział w imporcie towarów wg kraju wysyłki miały: Niemcy (26,7%), Chiny (9,0%) i Holandia (6,0%). W podziale na sekcje towarowe wg nomenklatury SITC spadek importu zanotowano m.in. w: towarach i transakcjach niesklasyfikowanych (o 37,4% r/r), paliwach mineralnych, smarach i materiałach pochodnych (o 26,7% r/r) oraz surowcach niejadalnych z wyjątkiem paliw (o 14,6% r/r). Natomiast wzrost importu wg sekcji nastąpił m.in. w: olejach, tłuszczach i woskach zwierzęcych i roślinnych (o 21,7% r/r), napojach i tytoniu (o 6,8% r/r) oraz żywności i zwierzętach żywych (o 5,0% r/r).

Saldo handlu zagranicznego towarów w okresie styczeń-maj 2020 było dodatnie i wyniosło 2,0 mld EUR.