2021-02-24

V.Dombrovskis (wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej) 18.02.2021 przedstawił nową strategię UE dotyczącą handlu międzynarodowego. Jej celem jest odpowiedź na wyzwania, przed którymi stoi UE, jakimi są: ożywienie gospodarcze, zmiana klimatu i degradacja środowiska, rosnące napięcia międzynarodowe, nawrót unilateralizmu (jednostronności wykonywania umów) i jego konsekwencje dla instytucji wielostronnych. Strategia ma pozwolić na lepsze dopasowanie polityki handlowej Unii do priorytetów gospodarczych zarysowanych w Europejskim Zielonym Ładzie 2050 i w europejskiej strategii cyfrowej, określić rolę polityki handlowej w procesie odbudowy gospodarczej po pandemii oraz pomóc zrealizować ambicje geopolityczne UE.

W ramach nowej strategii handlowej UE skoncentruje się na:

  • reformie WTO (w tym na: przyjęciu pierwszego pakietu reform koncentrującego się na zrównoważonym rozwoju, konieczności wzmocnienia reguł przeciwko interwencjonizmowi państwowemu w gospodarkach krajów-członków organizacji, ułatwieniu negocjacji nowych porozumień, odblokowaniu systemu rozstrzygania sporów i zwiększeniu skuteczności WTO w monitorowaniu polityki handlowej jej członków – w tym w ramach zwiększenia przejrzystości tej polityki),
  • wspieraniu zielonej transformacji oraz promowaniu odpowiedzialnych i zrównoważonych łańcuchów wartości,
  • promowaniu transformacji cyfrowej i handlu usługami, a także wyeliminowaniu nieuzasadnionych barier handlowych w gospodarce cyfrowej,
  • zwiększeniu regulacyjnego wpływu UE na handel międzynarodowy,
  • pogłębieniu partnerstw UE z państwami sąsiadującymi, państwami objętymi procesem rozszerzenia oraz krajami Afryki poprzez włączenie ich w większym stopniu w łańcuchy dostaw i we wspieranie zrównoważonych inwestycji,
  • wzmocnieniu handlu i inwestycji poprzez stworzenie odpowiednich warunków do zawarcia i ratyfikacji umów negocjowanych z państwami Ameryki Środkowej i Łacińskiej oraz Azji i Pacyfiku,
  • położeniu większego nacisku na wdrażanie i egzekwowanie umów handlowych, które przyniosą unijnym pracownikom, rolnikom i obywatelom realne wynegocjowane korzyści,
  • zapewnianiu równych szans dla działalności przedsiębiorstw z UE.

V.Dombrovskis mówiąc o reformie WTO, wyraził nadzieję na owocną współpracę z USA, gdyż nowa administracja Stanów Zjednoczonych daje możliwość podjęcia wspólnych działań aby radzić sobie z zakłóceniami konkurencji.

Wiceprzewodniczący KE dodał, że UE posiada łącznie 46 umów handlowych z 78 partnerami i znaczną nadwyżkę handlową w handlu zagranicznym. W całej UE od handlu zagranicznego zależnych jest 35 milionów miejsc pracy.

Wśród wyzwań w polityce handlowej UE, V.Dombrovskis wymienił relacje z Chinami, które określił jako „ważne i wymagające”. Zapewnił, że do budowania bardziej sprawiedliwych stosunków gospodarczych z tym państwem, przyczyni się wynegocjowana pod koniec 2020 kompleksowa umowa w sprawie inwestycji UE-Chiny.