2021-11-22

Wspólne Centrum Badawcze Komisji Europejskiej (KE) i Dyrekcja Generalna ds. Handlu KE opublikowały w połowie listopada 2021 sprawozdanie o pośrednim lub bezpośrednim wpływie unijnego eksportu do krajów trzecich na zatrudnienie. Dowodzi ono istotnego znaczenia otwartej polityki handlowej UE dla europejskiego rynku pracy. Jest to kolejna edycja sprawozdania, którego pierwszą publikację przedstawiono w 2015. Najnowsze szacunki obrazują związek między handlem międzynarodowym a zatrudnieniem w całej UE-27 oraz w poszczególnych państwach członkowskich, przy wykorzystaniu bazy danych przepływów międzygałęziowych na świecie (World Input-Output Database, WIOD) jako głównego źródła informacji oraz danych Eurostatu o handlu zagranicznym.

Według szacunków w skali całego świata unijny eksport do krajów trzecich w 2019 współtworzył pośrednio lub bezpośrednio blisko 62,5 mln miejsc pracy i było to o 22,9% więcej niż w 2014 i o 43,1% więcej niż w 2007. Pozaunijny eksport Niemiec przyczynił się do powstania 13,9 mln miejsc pracy na świecie, w przypadku eksportu Francji było to 6,4 mln, a eksportu Włoch - 5,5 mln. Pozaunijny eksport Polski przyczyniał się do utrzymania blisko 3,1 mln stanowisk pracy na świecie i była to 7. lokata wśród krajów UE-27. W porównaniu z badaniem z 2014, największy wzrost liczby miejsc pracy zanotowano w przypadku eksportu z Irlandii (+103,9%). W przypadku Polski nastąpił wzrost o 37,9%.

W 2019 eksport krajów UE-27 do krajów trzecich wspierał poza Unią blisko 24,4 mln miejsc pracy, w tym: najwięcej 4,5 mln - w Chinach, 2,2 mln - w Indiach, 1,5 mln - w Stanach Zjednoczonych, 1,2 mln - w Rosji i prawie 1,0 mln - w Wielkiej Brytanii.

W tegorocznym sprawozdaniu szacuje się, że unijny eksport do krajów trzecich w 2019 w samej UE-27 przyczyniał się do utrzymania 38,1 mln miejsc pracy. Było to o 6,5 mln więcej niż w 2014 i o 12,2 mln więcej niż w 2007. Pozaunijny eksport Niemiec utrzymywał 9,3 mln miejsc pracy w UE-27, w przypadku eksport z Francji było to 4,1 mln stanowisk w UE-27, a dla Włoch -  3,7 mln. Polski eksport do krajów pozaunijnych wspierał 2,5 mln miejsc pracy w Unii i nasz kraj zajął w tym zestawieniu 4. lokatę wśród państw UE-27.

Analizowano też dane w kolejnym przekroju – jaki był szacunkowy udział zatrudnienia wspieranego przez unijny eksport w zatrudnieniu ogółem w danym kraju UE-27. Dla całej Unii wskaźnik ten ukształtował się w 2019 na poziomie 18,2%, o 2,1pp wyższym niż w 2014 i aż o 5,2pp wyższym niż w 2007. Notowano istotne zróżnicowanie pomiędzy krajami UE-27 – od 11,9% w Hiszpanii do 58,3% w Irlandii, podczas gdy w Polsce odsetek ten osiągnął 18,7% i było to 17. miejsce w unijnym rankingu. W porównaniu z 2014 największy wzrost udziału zanotowała Irlandia (o 23,4pp), a najsilniejszy spadek – Malta (o 6,0pp). W tym okresie odsetek dla Polski wzrósł o 3,8pp.

Przedstawione w sprawozdaniu silne oddziaływanie eksportu na rynek pracy UE-27 jest wynikiem dynamicznego wzrostu unijnego eksportu do krajów trzecich, który wyniósł łącznie około 130% w latach 2000-2019. W tym okresie rozwój sprzedaży zagranicznej przyczynił się do zwiększenia w UE-27 liczby miejsc pracy wspieranych pośrednio lub bezpośrednio przez eksport o 75,3%, podczas gdy na całym świecie blisko 2,2-krotnie.

Jak wskazuje komunikat prasowy po publikacji sprawozdania, najlepszym sposobem na zagwarantowanie dalszego rozwoju unijnego rynku pracy dzięki eksportowi – jest zawieranie przez UE kolejnych umów handlowych oraz „staranne” wdrażanie 45 umów już istniejących.

Więcej informacji zawartych jest w raporcie pod linkiem