2021-09-15

Według wstępnych danych GUS, w pierwszych siedmiu miesiącach 2021 z Polski wyeksportowano towary o wartości 160,2 mld EUR, wartość importu osiągnęła 157,1 mld EUR, a dodatnie saldo handlu zagranicznego wyniosło 3,1 mld EUR.

W okresie styczeń-lipiec 2021 eksport towarów z Polski (w EUR) był o 21,9% wyższy niż przed rokiem, nieco mniej od +22,9% r/r notowanych po czerwcu oraz wobec wzrostu o 0,7% r/r w całym 2020.

W ujęciu narastającym, w kolejnych miesiącach 2021 eksport rósł coraz szybciej do czerwca. Lekkie obniżenie dynamiki eksportu w lipcu 2021 wiąże się z wygasającym efektem niskiej bazy odniesienia z 2020, negatywnymi efektami kalendarzowymi oraz osłabieniem dynamiki produkcji (zwłaszcza w przemyśle samochodowym wskutek ograniczeń podażowych). W przypadku importu dynamika w okresie styczeń-lipiec pozostała zbliżona do odnotowanej na koniec czerwca i wyniosła odpowiednio do 23,5% r/r vs 23,6% r/r po czerwcu. Pozytywnie na wciąż wysokie obroty handlu zagranicznego oddziaływało znaczące zapotrzebowanie na polskie towary za granicą (w przypadku eksportu) oraz istotny krajowy popyt konsumpcyjny – w tym wskutek otwarcia gospodarki. Dodatkowo w przypadku importu prowzrostowo wpłynęły na niego także wysokie w skali roku ceny ropy i utrzymujący się znaczący popyt na dobra pośrednie.

W styczniu-lipcu 2021 krajowy eksport (EUR) rósł w przypadku wszystkich 10 głównych partnerów handlowych Polski - najsilniej w przypadku Włoch (39,2% r/r), a następnie Francji (26,9% r/r), Hiszpanii (25,5% r/r) i Niemiec (22,5% r/r).

Obroty z pierwszą dziesiątką głównych rynków zbytu odpowiadały łącznie za 65,0% polskiego eksportu towarów (w analogicznym okresie 2020 było to nieco więcej – 65,6%).

Udział Niemiec w eksporcie w pierwszych 7 miesiącach 2021 lekko się zwiększył, o 0,1pp w skali roku - do 28,6%, druga w rankingu Francja zanotowała wzrost udziału o 0,3pp r/r - do 5,9% i zajmowała to miejsce ex aequo z Czechami, które utrzymały swój udział na ubiegłorocznym poziomie (także 5,9%).

W styczniu-lipcu 2021 w znacznej większości sekcji towarowych wg nomenklatury SITC (poza towarami i transakcjami niesklasyfikowanymi w SITC, które obniżyły się o 4,6% r/r), odnotowano wzrosty eksportu, w tym najwyższe obserwowano w: olejach, tłuszczach, woskach zwierzęcych i roślinnych (o 38,0% r/r), surowcach niejadalnych z wyjątkiem paliw (o 37,8% r/r) oraz paliwach mineralnych, smarach i materiałach pochodnych (o 35,7% r/r).