2011-04-29

Uprzejmie informujemy, że dla Bankowych Papierów Wartościowych Strukturyzowanych Finanse Zjednoczone Wskaźnik Odniesienia w dniu 27 kwietnia wynosi 1355,66.

Wskaźnik Odniesienia oznacza zmienną rynkową wskazaną w punkcie 10 Części II (Specyfikacja Parametrów Emisji) Warunków Emisji od której, zgodnie z Warunkami Emisji, uzależniona jest Premia. Ponadto PKO Bank Polski S.A. informuje, że wskaźnik partycypacji, wskazany w punkcie 9 Części II (Specyfikacja Parametrów Emisji) Warunków Emisji został ustalony na poziomie 80%.

Możliwe warianty przebiegu inwestycji po dotrzymaniu okresu jej trwania:

Wariant 1 – Wartość S&P 500 wzrosła: Po 2 latach od rozpoczęcia inwestycji Twój udział w zysku wynosi 80% wartości indeksu S&P 500, pod warunkiem, że wartość S&P 500 na koniec inwestycji będzie wyższa od jego początkowej wartości tj. 1355,66. Przykład: Przy wskaźniku partycypacji na poziomie 80%, za każde 10% wzrostu indeksu otrzymasz 8% zysku np. jeżeli indeks S&P 500 w dniu 25 kwietnia 2013r. będzie wyższy o 40% w stosunku do poziomu z Daty Emisji tj. 1355,66 , Twój zysk wyniesie 32%.

Wariant 2 – Wartość S&P 500 nie zmieniła się lub spadła: Jeżeli wartość indeksu w dniu 25 kwietnia 2013r. będzie niższa lub równa jego wartości z Daty Emisji tj. 1355,66, nie będziesz miał zysku, ale otrzymasz zwrot wpłaconego kapitału. Przykład: Jeżeli wartość indeksu S&P 500 spadnie o 20%, otrzymasz zwrot zainwestowanego kapitału.

Zysk z BPW Strukturyzowanych podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym w wysokości 19%.

Szczegóły oferty, w tym Warunki Emisji dostępne są w POK DM PKO BP, Punktach Przyjmowania Zleceń umiejscowionych w oddziałach Banku oraz na stronach www.pkobp.pl i www.dm.pkobp.pl

Powyższe zestawienie jest symulacją przyszłych wyników i nie stanowi gwarancji osiągnięcia w przyszłości podobnych wyników z inwestycji. Mechanizm symulacji nie odnosi się do wyników w przeszłości. Warianty przebiegu inwestycji mają charakter wyłącznie przykładowy i nie odnoszą się do indywidualnej sytuacji Klienta.