2011-10-17

Uprzejmie informujemy, że od 17 października 2011 r. PKO Bank Polski wprowadza kolejną edycję Biznes Lokaty MSP dla klientów małych i średnich przedsiębiorstw.

  1. Okres umowny lokaty wynosi 6 miesięcy lub 12 miesięcy.
  2. Minimalna wpłata: 5 000 PLN.
  3. Wysokość oprocentowania jest stała i przy dotrzymaniu okresu umownego wynosi odpowiednio: 3,90% i 4,20% w stosunku rocznym.
  4. Lokata jest nieodnawialna.
  5. W okresie umownym utrzymywania lokaty nie będą przyjmowane dopłaty.
  6. W okresie umownym utrzymywania lokaty można dokonywać wypłat częściowych środków pieniężnych, z zastrzeżeniem, że po dokonaniu wypłaty kwota pozostałych na rachunku środków pieniężnych nie może być niższa od kwoty minimalnej w wysokości 5 000 PLN.
  7. W przypadku wypłaty częściowej albo wypłaty całkowitej przed upływem okresu umownego odsetki liczone są dla rzeczywistej liczby dni utrzymywania środków pieniężnych na lokacie licząc od pierwszego dnia okresu umownego według stopy procentowej określonej dla miesiąca, w którym następuje wypłata środków pieniężnych i wynosi odpowiednio:

dla okresu 6 miesięcy:

Stopa procentowa w stosunku rocznym
w przypadku wypłaty częściowej lub wypłaty całkowitej z lokaty w kolejnych miesiącach od daty jej otwarcia: za dotrzymanie okresu umownego
1 2 3 4 5 6
0,00 0,10 0,25 1,00 2,00 3,00 3,90

dla okresu 12 miesięcy:

Stopa procentowa w stosunku rocznym
w przypadku wypłaty częściowej lub wypłaty całkowitej z lokaty w kolejnych miesiącach od daty jej otwarcia: za dotrzymanie okresu umownego
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0,00 0,10 0,25 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,20

W przypadku wypłaty środków pieniężnych z lokaty w pierwszym miesiącu od dnia wpłaty środków pieniężnych na lokatę odsetek nie nalicza się. Biznes Lokata MSP jest dostępna w ofercie do dnia 31 grudnia 2011 r.