2008-02-14

Uprzejmie informujemy, że z funkcji depozytowej bankomatów, która jest dostępna w większości bankomatów mogą korzystać Posiadacze następujących kart PKO Banku Polskiego:

  • PKO Ekspres,
  • do rachunku SUPERKONTO GRAFFITI,
  • PKO Biznes PARTNER,
  • kredytowych PKO BP SA,
  • kredytowych PKO Euro Biznes.

Poniżej przedstawiamy zakres dyspozycji dla poszczególnych kart:

 PKO Ekspresdo rachunku SUPERKONTO GRAFFITI*PKO BIZNES PARTNERKarty kredytowe PKO BP SA oraz karty kredytowe PKO Euro Biznes
1. Wpłaty na rachunki bankowe prowadzone przez PKO Bank Polski lub inne banki krajowe:    
- gotówkowe w banknotach,+ + 
- przy użyciu czeku imiennego wystawionego na rzecz Posiadacza karty bankowej,+   
- przy użyciu czeku rozrachunkowego albo gotówkowego wystawionego na rzecz Posiadacza rachunku bieżącego Biznes PARTNER, do którego została wydana karta bankowa,  + 
- przy wykupie bonu imiennego wydawanego i wykupowanego przez PKO Bank Polski,+   
2. Złożenie zlecenia:    
- otwarcia lokaty w PKO Banku Polskim,+ + 
- likwidacji lokaty w PKO Banku Polskim,+++ 
- dopłaty do lokaty w PKO Banku Polskim zgodnie z odpowiednim regulaminem,++  
- częściowej wypłaty bezgotówkowej z lokaty w PKO Banku Polskim zgodnie z odpowiednim regulaminem,++  
- złożenia nowego zlecenia stałego z rachunku bankowego, do którego została wydana karta bankowa,+++ 
- odwołania zlecenia stałego z rachunku bankowego, do którego została wydana karta bankowa,+++ 
- zmiany terminu lub kwoty zlecenia stałego z rachunku bankowego, do którego została wydana karta bankowa,+++ 
- przelewu środków pieniężnych z rachunku bankowego Posiadacza karty bankowej na rachunek bankowy prowadzony przez PKO Bank Polski lub inne banki krajowe, wskazany w dyspozycji depozytowej,+++ 
- złożenia zamówienia na blankiety czekowe,  + 
- złożenia wniosku, wraz z niezbędnymi załącznikami, o udzielenie kredytu w ramach rachunku bankowego, do którego została wydana karta bankowa,+   
3. Wpłaty w złotych:    
- na rachunki bankowe prowadzone w złotych w PKO Banku Polskim lub w innych bankach krajowych,+++ 
- w celu otwarcia lokaty w PKO Banku Polskim,+ + 
- w celu dopłaty do lokaty w PKO Banku Polskim zgodnie z odpowiednim regulaminem,++  
4. Wpłaty w walutach wymienialnych:    
- na rachunki bankowe prowadzone w złotych lub w walutach wymienialnych prowadzone w PKO Banku Polskim, dla rezydenta będącego osobą fizyczną,++  
- w celu otwarcia lokaty w złotych lub w walucie wymienialnej w PKO Banku Polskim dla rezydenta będącego osobą fizyczną,+   
- w celu dopłaty do lokaty w złotych zgodnie z odpowiednim regulaminem,++  
5. Wpłaty gotówkowe w banknotach na rachunek, do którego została wydana karta kredytowa. Wpłaty mogą być dokonywane w złotych.   +

* Funkcja depozytowa bankomatów PKO Banku Polskiego nie jest dostępna przy użyciu kart PKO Graffiti wydanych do rachunków GRAFFITI KONTO MŁODYCH.

Podstawa prawna: Uchwała nr 215/B/2002 Zarządu PKO BP SA w sprawie funkcji depozytowej bankomatów PKO BP SA z dnia 13 czerwca 2002 r. (z późniejszymi zmianami).