2011-10-14

Uprzejmie informujemy, że z funkcji depozytowej bankomatów, która jest dostępna w większości bankomatów mogą korzystać Posiadacze następujących kart PKO Banku Polskiego:

  • PKO Ekspres,
  • PKO BIZNES PARTNER,
  • kredytowych PKO BP SA,
  • kredytowych PKO Euro Biznes.

Poniżej przedstawiamy zakres dyspozycji dla poszczególnych kart:

PKO Ekspres* PKO BIZNES PARTNER Karty kredytowe PKO BP SA oraz karty kredytowe PKO Euro Biznes
1. Wpłaty na rachunki bankowe prowadzone przez PKO Bank Polski lub inne banki krajowe:
- gotówkowe w banknotach, + +
- przy użyciu czeku rozrachunkowego albo gotówkowego wystawionego na rzecz Posiadacza rachunku bieżącego BIZNES PARTNER, do którego została wydana karta bankowa, +
- przy wykupie bonu imiennego wydawanego i wykupowanego przez PKO Bank Polski, +
2. Złożenie zlecenia:
- otwarcia lokaty w PKO Banku Polskim, + +
- likwidacji lokaty w PKO Banku Polskim, + +
- dopłaty do lokaty w PKO Banku Polskim zgodnie z odpowiednim regulaminem, +
- częściowej wypłaty bezgotówkowej z lokaty w PKO Banku Polskim zgodnie z odpowiednim regulaminem, +
- złożenia nowego zlecenia stałego z rachunku bankowego, do którego została wydana karta bankowa, + +
- odwołania zlecenia stałego z rachunku bankowego, do którego została wydana karta bankowa, + +
- zmiany terminu lub kwoty zlecenia stałego z rachunku bankowego, do którego została wydana karta bankowa, + +
- przelewu środków pieniężnych z rachunku bankowego Posiadacza karty bankowej na rachunek bankowy prowadzony przez PKO Bank Polski lub inne banki krajowe, wskazany w dyspozycji depozytowej, + +
- złożenia zamówienia na blankiety czekowe, +
- złożenia wniosku, wraz z niezbędnymi załącznikami, o udzielenie kredytu w ramach rachunku bankowego, do którego została wydana karta bankowa, +
3. Wpłaty w złotych:
- na rachunki bankowe prowadzone w złotych w PKO Banku Polskim lub w innych bankach krajowych, + +
- w celu otwarcia lokaty w PKO Banku Polskim, + +
- w celu dopłaty do lokaty w PKO Banku Polskim zgodnie z odpowiednim regulaminem, +
4. Wpłaty w walutach wymienialnych:
- na rachunki bankowe prowadzone w złotych lub w walutach wymienialnych prowadzone w PKO Banku Polskim, dla rezydenta będącego osobą fizyczną, +
- w celu otwarcia lokaty w złotych lub w walucie wymienialnej w PKO Banku Polskim dla rezydenta będącego osobą fizyczną, +
- w celu dopłaty do lokaty w złotych zgodnie z odpowiednim regulaminem, +
5. Wpłaty gotówkowe w banknotach na rachunek, do którego została wydana karta kredytowa. Wpłaty mogą być dokonywane w złotych. +

* Funkcja depozytowa bankomatów PKO Banku Polskiego nie jest dostępna przy użyciu kart PKO Ekspres wydanych do rachunków PKO Konto Pierwsze.