2008-01-28

Informujemy, że od 28 stycznia 2008 r.:

  1. Zlecenie polecenia wypłaty przyjmowane jest do realizacji w Banku do godziny 14:15 – dla poleceń wypłaty z datą waluty spot oraz w trybie pilnym - z datą waluty overnight i tomnext.
  2. Polecenie wypłaty realizowane na podstawie zlecenia polecenia wypłaty przyjętego do godziny, o której mowa w pkt 1 jest wysyłane przez Bank przy uwzględnieniu daty waluty dla banku podanej przez Zleceniodawcę w formularzu „Zlecenie wykonania polecenia wypłaty wysyłanego” z datą waluty dla banku overnight, tomnext albo spot.
  3. Polecenie wypłaty realizowane na podstawie zlecenia polecenia wypłaty przyjętego po godzinie granicznej, o której mowa w pkt 1 jest wysyłane przez Bank z datą waluty dla banku, o której mowa w pkt 2, wydłużoną o jeden dzień roboczy.
  4. Jeżeli zleceniodawca zawarł transakcję negocjowaną do zlecenia polecenia wypłaty oraz uzgodnił datę waluty dla tej transakcji:
    1. wcześniejszą lub zgodną z datą waluty dla banku (pkt 2 i 3) obowiązującą w rozliczeniach międzybankowych, polecenie wypłaty jest wysyłane zawsze z datą waluty dla banku.
    2. późniejszą niż data waluty dla banku (pkt 2 i 3) obowiązująca w rozliczeniach międzybankowych, polecenie wypłaty jest wysyłane z datą waluty transakcji negocjowanej, a zlecenie polecenia wypłaty traktowane jest jako zlecenie złożone do realizacji w Banku na datę przyszłą.
  5. W przypadku zlecenia polecenia wypłaty, przekazanego z MultiCash, zleceniodawca zobowiązany jest przesłać takie zlecenie pół godziny wcześniej przed godziną wskazaną w pkt 1.